HomeEIT Anouncementเปิดลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ วิศวกรรม’57 ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

IEEE Fellow เยี่ยมเมืองไทย

IEEE Fellow เยี่ยมเมืองไทย

ระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2552
 
p2.jpg
 
     สืบเนื่องจากการที่ Dr. Ralph Keary CAVIN III ซึ่งเป็น IEEE Fellow และมีประสบการณ์วิจัยด้านทฤษฎีควบคุมระบบประยุกต์ใช้ในกิจการอวกาศ ของ สหรัฐอเมริกา ตลอดจนถึงการค้นคว้าวิจัยด้านนาโนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่ง Chief Scientist ของ SRC- Semiconductor Research Corporation ได้มีโอกาสเดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2552 นั้น หน่วยงานเกี่ยวข้องกันกับการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ให้ความสนใจเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนากันโดยถ้วนหน้า ดังเช่น:

การบรรยายลักษณะโครงสร้างองค์กรของ SRC- SemiConductor Research Corp. โดยมี SIPA- SoftWare Industry Promotion Agency ร่วมกันกับ EETI- Electrical, Electronics, & TeleCommunication Industry Association ในสังกัด FTI- Federation of the Thai Industry ได้เป็นเจ้าภาพในช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

การบรรยายเทคโนโลยีงานวิจัย เรื่อง “Physically- Based Estimates of Computer Performance Limits” โดยมี NECTEC- National Electronics and Computer Technology Centre เป็นเจ้าภาพในบ่าย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

การประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดโครงการร่วมระหว่าง SRC กับ ประเทศไทย ในลักษณะการทำเสวนา Panel Discussion ในเย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยมี: ดร. วุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ จาก SIPA, ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล จาก NECTEC, ดร. เอกชัย ลีลารัศมี จาก IEEE Thailand Section, ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร จาก EETI, คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ จาก วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ภูริปัญโญ จาก มหาวิทยาลัย ศรีปทุม และดร. ชวลิต ทิสยากร จาก บริษัท สยามเท็ค เป็นต้น

การบรรยายวิถีอนาคตวิศวกรไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ ในค่ำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โดยมี: IEEE Thailand Section เป็นเจ้าภาพ.

 สำหรับเนื้อหาการบรรยายต่างๆเหล่านี้ ได้รับการจัดรวบรวมขึ้นสถานีเว็บคอมพิวเตอร์ วสท. ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา ตลอดจนจะได้รับการทยอยนำออกเผยแพร่ในสิ่งตีพิมพ์ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นไป ตามความเหมาะสม ในนิตยสารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาร วสท. และจดหมายข่าวคอมพิวเตอร์ วสท.

  นอกจากนี้ Dr. CAVIN ยังมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ของประเทศไทย ที่สถานีรับลาดกระบัง และสถานีรับศรีราชา ในบ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยมี คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงษ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA- GeoInformatics and the Space Technology Development Agency ให้การต้อนรับตลอดรายการ

   และในภายหลังจากการะกิจการบรรยายเนื้อหาเทคโนโลยีต่างๆได้ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยตลอดแล้ว Dr. CAVIN และ ภรรยา ก็ได้มีโอกาสพักผ่อน ด้วยการเที่ยวชมบรรยากาศทัศนาจร โดยโปรแกรมต่อเนื่องที่ บริษัทสยามเท็คได้จัดไว้รองรับ กล่าวคือ:

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552: เยี่ยมชมวัดพระแก้ว, พระที่นั่งวิมานเมฆ, พระที่นั่งอนันตสมาคม, วัดพระศรีมหาโพธิ์ และสยามนิรมิต

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน, พระราชวังโบราณ, วัดศรีสรรเพชร และวัดใหญ่ชัยมงคล

 

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 5 กับ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท สยามเท็ค ยังได้มีโอกาสจัดโปรแกรมนำ ภรรยาดร. แควินเที่ยวชมแหล่งทัศนาจรหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายแห่งอีกด้วย ได้แก่: ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์, และเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น

 

p1.jpg

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ภาพบรรยากาศ ภรรยาดร. แควิน ขณะเยี่ยมชมเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

 

p2.jpg

   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ภาพบรรยากาศ ขณะเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังกำแพงวัดพระแก้ว จากซ้าย ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิวิศวกรไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท. และ IEEE Senior Member, Dr. CAVIN IEEE Fellow และภรรยา

  

p3.jpg

   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ดร.แควินและภรรยา ขณะถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงชาวเขา ณ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ

Free business joomla templates