HomeEIT Anouncementเปิดลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ วิศวกรรม’57 ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA

 

p2-1intro.jpg

 

 

คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA ขณะนำ Dr. CAVIN เข้าเยี่ยมชมการรับข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง จำนวน สี่สถานีรับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

IEEE Fellow เยี่ยมชมกิจการ GISTDA

 

สืบเนื่องจากการที่ Dr. Ralph Keary CAVIN III ซึ่งเป็น IEEE Fellow และมีประสบการณ์วิจัยด้านทฤษฎีควบคุมระบบประยุกต์ใช้ในกิจการอวกาศ ของ สหรัฐอเมริกา ตลอดจนถึงการค้นคว้าวิจัยด้านนาโนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่ง Chief Scientist ของ SRC- Semiconductor Research Corporation ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาบรรยายเทคโนโลยีงานวิจัย ที่ SIPA- SoftWare Industry Promotion Agency และที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั้น Dr. CAVIN ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ของประเทศไทย ที่สถานีรับลาดกระบัง และสถานีรับศรีราชา โดยมี คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA- GeoInformatics and the Space Technology Development Agency ให้การต้อนรับตลอดรายการ

 

 

1. ภารกิจ GISTDA: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)- สทอภ. หรือ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)- GISTDA ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯให้เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 98 ก. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 โดยการปรับเปลี่ยนสถานภาพของกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม (กสด.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ฝ่ายประสาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ให้เป็นองค์การมหาชน มีความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากดาวเทียม

 

ภารกิจหลักของ สทอภ. คือ การรับสัญญาณจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงต่างๆ การจัดเก็บ การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรในหลายรูปแบบ การวิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมสารสนเทศ รวมไปจนถึงการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแก่ผู้ใช้ทั่วโลก และดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การบริการวิชาการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา และการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบ และแนวนโยบายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543 ดังนี้:

 

1.             พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์กี่ส่วนรวม

2.             ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรจากข้อมูลดาวเทียม

3.             ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.              ให้บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาบุคลากรในด้านสำรวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ

5.             ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและการสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้

6.             เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล และระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม

 

โครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย Thailand Earth Observation Satellite หรือที่เรียกว่า THEOS ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้ระว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศส โดย สทอภ. กับ บริษัท EADS Astrium SAS เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การออกแบบ การพัฒนา การส่งขึ้นสู่วงโคจร และการทดสอบการทำงานของดาวเทียมธีออส รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมดาวเทียมและผลิตข้อมูลภาคพื้นดิน

 

ดาวเทียมธีออส ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ดาวเทียมธีออสจัดเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็ก มีน้ำหนัก 715 กิโลกรัม โคจรเป็นวงกลมในแนวต่ำ ใกล้ขั้วโลก โดยโคจรสูงจากพื้นโลกประมาณ 820 กิโลเมตร ในแนวสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ จะโคจรผ่านเส้นศูนย์สูตรจากเหนือไปใต้ในเวลา 10.00น. ทุกวันตามเวลาท้องถิ่น ดาวเทียมธีออส ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงไว้ 2 ระบบ ได้แก่ กล้องบันทึกภาพแบบช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic camera- PAN) มีรายละเอียดในการถ่ายภาพ (Resolution) 2 เมตร มีความกว้างของแนวบันทึกภาพ 22 กิโลเมตร และกล้องบันทึกภาพสีเชิงคลื่น (Multispectral camera– MS) ที่สามารถบันทึกภาพได้ 4 ช่วงคลื่น มีรายละเอียดในการถ่ายภาพ 15 เมตร และมีความกว้างของแนวบันทึกภาพ 90กิโลเมตร สำหรับสถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมธีออส ประกอบด้วย:

 

·       ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ศูนย์การรับส่งคำสั่งและการควบคุมช่วงคลื่น S- band ศูนย์ควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Center) ระบบคำนวณและวิเคราะห์วงโคจร (Flight Dynamic System) และศูนย์วางแผนการบันทึกภาพ

·       ส่วนรับสัญญาณภาคพื้นดิน ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ สถานีรับสัญญาณ X- band ส่วนประมวลผลข้อมูล (Data Processing Facility) และส่วนประมวลผลภาพมูลค่าเพิ่ม (Image Exploitation Facility)

 

 

2. ภาพข่าว Dr. CAVIN เข้าเยี่ยมชมกิจการ GISTDA:

 

2.1 ภาพข่าวขณะเข้าเยี่ยมชมสถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง: เวลา 9:30น. คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยคุณชัยยันต์ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน และคณะผู้เชี่ยวชาญ GISTDA ให้การต้อนรับ โดย คุณชาญชัย ได้ให้ความกรุณากล่าวบรรยายประวัติความเป็นมา และภารกิจ GISTDA ตลอดจนรายละเอียดสถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง จำนวน สี่สถานีรับ ได้แก่:

 

-                   LANDSAT- 5 สหรัฐอเมริกา

-                   RadarSat 1 และ 2 ประเทศแคนาดา

-                   ALOS ประเทศญี่ปุ่น

-                   THEOS ประเทศไทย

 

สำหรับสถานีรับ SPOT ประเทศฝรั่งเศส และสถานีรับ IRS ประเทศอินเดีย นั้น ได้หยุดรับข้อมูลแล้วเพราะมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ส่วนข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ IRONOS ของ WSA- และข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ IKONOS และ QuickBird ของภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา นั้น ไม่มีสถานีรับภาพถ่ายโดยตรง แต่ประเทศไทยจะสามารถพิจารณาสั่งซื้อข้อมูลได้เป็นครั้งคราว

 

p2-2.jpg

 

คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA ขณะนำ Dr. CAVIN เข้าเยี่ยมชมการรับข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง จำนวน สี่สถานีรับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

p2-3.jpg

 

ภาพจากซ้าย: คุณภูริวัช เรืองเนาวโรช, Dr. CAVIN, คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์, คุณชัยยันต์ เมาลานนท์, คุณบุญชุบ บุ้งทอง, และคุณอนุเผ่า อบแพทย์

 

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9:00 น. Dr. CAVIN (IEEE Fellow) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการสถานีอวกาศ GISTDA ของประเทศไทย ที่สถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง โดยคุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ GISTDA ได้ให้ความกรุณากล่าวบรรยายประวัติความเป็นมา และภารกิจ GISTDA ตลอดจนรายละเอียดสถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติลาดกระบัง จำนวน สี่สถานีรับ ได้แก่: LANDSAT- 5 สหรัฐอเมริกา, RadarSat 1 และ 2 ประเทศแคนาดา, ALOS ประเทศญี่ปุ่น, และ THEOS ประเทศไทย

 

2.2 ภาพข่าวการเข้าเยี่ยมชมสถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส ที่อำเภอศรีราชา เวลา 15:00น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552: ดาวเทียมธีออส เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรขนาดเล็ก มีน้ำหนัก 715 กิโลกรัม ขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ซึ่งคุณภูริวัช เรืองเนาวโรช วิศวกรโครงการธีออส ได้เป็นผู้นำการบรรยายตลอดรายการ หัวข้อบรรยาย คือภาพรวมของดาวเทียมธีออส ได้แก่: ระบบดาวเทียมธีออส, วงโคจรของดาวเทียมธีออส, อุปกรณ์ตรวจวัด และการบันทึกภาพของดาวเทียมธีออส, และรายละเอียดสถานีรับภาพภาคพื้นดิน, เป็นต้น โปรดดูผังภาพตัวอย่าง จาก คู่มือผู้ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออส พศ. 2552

 

p2-4.jpg

 

 

p2-5.jpg
p2-6.jpg

 

p2-7.jpg
p2-8.jpg
p2-9.jpg
p2-10.jpg
p2-11.jpg
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:00น. Dr. CAVIN (IEEE Fellow) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการสถานี สถานีรับภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส ที่อำเภอศรีราชา โดยคุณภูริวัช เรืองเนาวโรช วิศวกรโครงการธีออส เป็นผู้นำการบรรยายตลอดรายการ

ภาพจากซ้าย: คุณภูริวัช เรืองเนาวโรช, คุณประดิษฐ์ ศรีโนนยาง (ติดตามทำข่าว), และ Dr. CAVIN

 

p2-12.jpg
 

ภาพจากซ้าย: Dr. CAVIN, คุณภูริวัช เรืองเนาวโรช, ดร. ชวลิต ทิสยากร, และ คุณยสวินท์ สมบัติพานิช (ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส) ขณะยืนแลกเปลี่ยนความเห็นเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ที่ห้องรับข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติธีออส ศรีราชา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

 

2.3 GISTDA เลี้ยงรับรอง IEEE Fellow: เวลา 18:00น. GISTDA เลี้ยงรับรอง Dr. CAVIN IEEE Fellow จาก สหรัฐอเมริกา ที่ สวนอาหาร เรือนมัลลิกานำทีมโดยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร: คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์, คุณนิพนธ์ รัตนรัตน์กุล, และคุณนวนิตย์ อภิชลติ (ผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส)

 

p2-13.jpg
 
 

ภาพจากซ้าย: คุณนิพนธ์ รัตนรัตน์กุล, คุณนวนิตย์ อภิชลติ, คุณชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์, คุณภูริวัช เรืองเนาวโรช, Dr. CAVIN, และคุณประดิษฐ์ ศรีโนนยาง คอยติดตามทำข่าวตลอดรายการ

 

โดย GISTDA เลี้ยงรับรอง IEEE Fellow ในตอนค่ำ ที่ สวนอาหาร เรือนมัลลิกา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

Free business joomla templates