คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ บริษัท IBM Solutions Delivery จำกัด

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ

บริษัท IBM Solutions Delivery จำกัด

ซึ่งเป็นองค์กรด้านคอมพิวเตอร์ระดับข้ามชาติ

.

 

 

eit-ibm-0310.jpg

 

 

 

รูปจากซ้าย ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์, คุณสุนิชา เอกชัย, คุณสุราษฎร์ เลิศภูมิปัญญา ภาคีไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., นอ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง, คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., และคุณมาลี ด่านสิริสันติ

วันที่ 8 มีนาคม 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน 6 ท่าน คือ: ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., นอ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง คอมพิวเตอร์ วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท., และคุณรังศินี เสาวเวียง, ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ IBM Solutions Delivery Co., Ltd. ซึ่งได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนคอมพิวเตอร์ วสท. อย่างสมเกียรติ จากผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คือ: คุณสุราษฎร์ เลิศภูมิปัญญา (กรรมการผู้จัดการ และภาคีไฟฟ้า วสท.), ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์, คุณสุนิชา เอกชัย, คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., และ คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์, เข้าชมเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติอย่างแน่นอนที่จะมีคนเคารพดังกล่าวเข้าร่วมสถาบันวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัยได้ดำเนินการบริการที่ดีเยี่ยมโดยกิจกรรมนี้

โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรม ขอสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ตลอดจนถึงการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวิชาชีพให้แก่วิศวกรไทย และขอรับทราบข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ วสท

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการที่ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระ ปี พ.. 2551 ถึง 2553 พบว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยมีวิศวกรสาขาต่างๆ เช่น: วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, และวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่งานคอมพิวเตอร์โดยรวมกว่า 250,000 คน ในจำนวนวิศวกรเหล่านี้ เป็นสมาชิก ว... ประมาณกว่า 10% และวิศวกรจำนวนไม่น้อยที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสาร ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อการปฏิบัติภารกิจประจำวันในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เห็นว่าการประสานงานอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอกับหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรม จะเป็นหนทางหนึ่งในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของวิศวกรในองค์กรของท่าน ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการขยายขอบข่ายการทำกิจกรรม และเพิ่มจำนวนสมาชิกของ วสท. อีกด้วย

 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จึงได้เข้าเยี่ยมคำนับหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ที่เรียกกันในปัจจุบันว่า ไอซีที เพื่อการประสานงานทำกิจกรรมในเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันกับ วสท. ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรม และต่อสังคมไทยโดยรวม สำหรับหัวข้อที่ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ขอนำเข้าหารือ และขอคำแนะนำในการเยี่ยมคำนับองค์กรต่างๆ มีดังนี้:

 

1.             กิจกรรมของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

2.             แนวทางที่ วสท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรดำเนินการปรับปรุง

3.             แนวทาง และกิจกรรม ที่ วสท. ควรจะขอความร่วมมือกันต่อไปอย่างถาวร เช่น การประชุมสัมมนา การจัด Dinner Talk และการร่วมมือกันในทางวิชาการ เป็นต้น

4.             ขอให้ หน่วยงานเกี่ยวข้อง พิจารณาสมัครเป็นสมาชิก วสท. ประเภทนิติบุคคล ตลอดชีพ

5.             ขอให้ช่วยสนับสนุนวิศวกรในองค์กร ได้พิจารณาสมัครเป็นสมาชิก วสท. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6.             เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

.