HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ
NSTDA- National Science& Technology Development Agency

nstda1.jpg 

วันที่ 2 กันยายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน สี่ท่าน คือ: คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., และคุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท. ร่วมกับบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด จำนวน สองท่าน คือ คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน และ คุณจักรพันธ์ น้อยไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ สวทช.- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ ซึ่ง ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรม ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ตลอดจนถึงการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวิชาชีพเทคโนโลยีไอซีที ให้แก่วิศวกรไทย และขอรับทราบข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ วสท . หลังจากนั้น ได้มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ทั้งนี้ ดร.ชวลิต ทิสยากร ได้นำเสนอผลงาน และหน้าที่หลักๆของ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ให้ ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ รับทราบ และพิจารณาแนวทางพัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีไอซีทีร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน และคุณจักรพันธ์ น้อยไทย ผู้แทน Mvision ยังได้นำเสนอแนวทางการจัดแสดงกิจกรรม สวทช. ที่ในงานนิทรรศการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ พิจารณา อีกด้วย

nstda2.jpg 

ภาพจากซ้าย คุณจักรพันธ์ น้อยไทย, คุณมาลี ด่านสิริสันติ, คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ภาคีไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสิน, และ ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วสท., ขณะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

........................................ eitlogo.jpg.........................................

Free business joomla templates