HomeEIT Anouncement"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

หนึ่งทศวรรษของ สำนักงาน วสท. ที่ซอยเทพลีลา

eitview-re.jpg

       วสท. ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ตึกนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ถนนอังรีดูนังค์ มายังสำนักงานแห่งใหม่ ที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 ซอยเทพลีลา เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งรศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล เป็นนายก วสท. ในช่วงผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลงขณะนั้น ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการทุกครั้ง คือภาระหนี้ผูกพันของการก่อสร้างอาคาร และ เงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2543 วสท. มีรายรับประมาณ 21 ล้านบาท และมีรายจ่ายใกล้เคียงกันกับรายรับ

หนึ่งทศวรรษของ สำนักงาน วสท. ที่ซอยเทพลีลา

 

tongtik.jpgวสท. ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ตึกนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ถนนอังรีดูนังค์ มายังสำนักงานแห่งใหม่ ที่อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 ซอยเทพลีลา เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งรศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล เป็นนายก วสท. ในช่วงผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลงขณะนั้น ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการทุกครั้ง คือภาระหนี้ผูกพันของการก่อสร้างอาคาร และ เงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือน ซึ่งผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2543 วสท. มีรายรับประมาณ 21 ล้านบาท และมีรายจ่ายใกล้เคียงกันกับรายรับ

 

วสท.ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ช่วง พ.ศ. 2543– 2553 โดยการสนับสนุนของสมาชิก และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทำให้วสท.สามารถปรับปรุงอาคารสูง 6 ชั้น ให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดมา อย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมก้าวหน้าตามลำดับ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยผลประกอบการของ วสท. ณ สิ้นปี 2553 ภายใต้การเป็นนายกของนายประสงค์ ธาราไชย มีรายรับ 63 ล้านบาท และสินทรัพย์ประจำ 56 ล้านบาท

 

คณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปี พ.ศ. 2549– 2550 มี ดร.การุญ จันทรางศุ เป็นนายก ดำริให้จัดตั้งสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นสาขาใหม่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และได้ นายกุมโชค ใบแย้ม อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คนแรก ระหว่างปี 2551– 2553 กิจกรรมของสาขา ได้เติบโต ขยายเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนา และการวิจัยให้เท่าทัน และติดตามได้ทันเหตุการณ์การพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลก กิจกรรมที่โดดเด่นของ วสท. คือ การจัดงาน ก้าวทันโลก ไอซีที กับ วสท. ใช้ชื่อว่า Thailand Mobile Application Symposium 2010: TMAS 2010 เพื่อเสนอความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเคลื่อนที่ พร้อมทั้งการประชุมวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ การนำเสนอผลงานความก้าวหน้า งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

 

หากท่านผู้อ่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสาขาคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ วสท. จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ทองติก เถกิงวิทย์ สามัญเครื่องกล วสท.

บรรณาธิการสิ่งพิมพ์ วสท.

 

 
 
comevent.jpg

  

คุณทองติก เถกิงวิทย์ สามัญเครื่องกล วสท. ช่วยงานสำนักเลขาธิการ วสท. ติดต่อกันนานหลายสิบปี

 

ภาพจากซ้าย: คุณรุ้งลาวัลย์ แนมใส, คุณทองติก เถกิงวิทย์, และคุณสุจิตรา อินทรแหยม เจ้าหน้าที่ วสท., เข้าช่วยงานนิทรรศการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2553 ที่หน้าห้องประชุมสัมมนาวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ครั้งที่หนึ่ง

Free business joomla templates