HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

วสท. เสนอชื่อดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้ารับรางวัล AFEO Award CAFEO 29

เสนอวิศวกรรับรางวัล  AFEO Award  CAFEO 29   

 

 

cafeo29.jpg

 brunai.jpg

             ที่ประชุม วสท. ได้มีการปรึกษาและเห็นชอบเสนอที่ปรึกษาและคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์เข้ารับรางวัล AFEO Award  CAFEO 29   วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศบรูไน โดยเสนอ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช เข้าร่วมโครงการนี้ และขณะนี้ ดร. วิรัช ได้ส่งรายละเอียดประวัติพร้อมรูปภาพให้กับทางสาขาต่างประเทศ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาของการเข้ารับรางวัล AFEO Award  CAFEO 29  ของประธานสาขาต่างประเทศ ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร

Free business joomla templates