วิศวกรอาเซียนดีเด่น 2551

 
teanchai.jpg
ประวัติการศึกษา คุณเทียนชัย ลายเลิศ: B.E.วิศวกรรมไฟฟ้าและM.E. สาขาAgricultural Engineering จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 1968 และ 1970 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 1989 และ LLB จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2004 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีไอซีที ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นาน สี่ปี
ประวัติการทำงาน: เป็นอาจารย์สาขาสื่อสาร ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิยาลัยขอนแก่น ปี 1970- 1974 เป็น Computer field engineering and System support manager บจก. ยิบอินซอย ในปี 1974- 1975 กรรมการผู้จัดการ บจก. ยิบอินซอย ในปี 1979 ถึงปัจจุบัน มีโอกาสพัฒนางานเทคโนโลยีไอซีที ในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคเมนเฟรม จนถึง เซอร์เวอร์ในระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Stack Machine เป็นต้น
อื่นๆ: เป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้า วสท. และเป็นวิศวกรที่ปรึกษา คณะกรรมการไฟฟ้า วสท. ในปี 2004 ถึง 2005 และเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท ในปี 1991 เป็นต้น

 

afeo2.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 คุณ วิระ มาวิจักขณ์ ให้เกียรติ มอบรางวัลวิศวกรอาเซียนดีเด่น
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ คุณเทียนชัย ลายเลิศ
(ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก จาก คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท.)