HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

บทสัมภาษณ์ คุณทองใส วีระวัฒน์ วิศวกรดีเด่น51

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณทองใส วีระวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

 W51.jpg

 

 

 

 

 

 

วสท. : ขอเริ่มต้นด้วยประวิติการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประวัติการทำงาน
ของท่านคร่าวๆ
คุณทองใส : สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2509 
ประวัติการทำงาน
- นักวิจัยบริษัท STANFORD RESEARCH INSTITUTE
- นักประมวลผลข้อมูล บริษัท AMERICAN INSTITUTE FOR RESEARCH
- ที่ปรึกษาของบริษัท BOOZ. ALLEN + HAMILION INTERNATIONAL INC.
- นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท THAILAND COMPUTER CENTRE LIMITED และบริษัทยิบอินซอย จำกัด
- หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล, หัวหน้ากองประสานงานการคลัง, หัวหน้ากองปฏิบัติการข้อมูล, หัวหน้ากองรายได้ และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ การเคหะแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาบางโครงการของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทสยามเท็ค
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารสมาคม IEEE ประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม ปี พ.ศ. 2523-2537
- กรรมการบริหารสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2530-2532

วสท. : เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารตลอดจนถึงเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท่านเห็นว่านักคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ควรจะมีการเตรียมความพร้อมต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในทั้งในปัจจุบัน และอนาคตเช่นไร
คุณทองใส : ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกคนคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น แม้กระทั่งเด็กๆ ซึ่งต่างจากสมัยเมื่อ 30 ปีที่แล้วมากๆ ซึ่งขาดแคลนทั้งด้านอุปกรณ์, ตำรา และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบกับในยุคปัจจุบัน การสื่อสารสามารถทำได้รวดเร็ว สามารถใช้ INTERNET ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานซ้ำๆ ที่มีปริมาณมากๆ ให้เสร็จได้ในเวลารวดเร็ว และยังช่วยในการบริหารงาน (Management Tool) โดยเฉพาะด้านการเงิน ดังนั้นในการเตรียมความพร้อม วิศวกรคอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งด้านการอ่าน พูด เขียน ฟัง และสนทนาโต้ตอบได้ เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ คือ
- ความสามารถในการทำงาน (Capability) ซึ่งได้จากพื้นฐานการศึกษา, การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (Self study) การทดลองปฏิบัติ การติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการอยู่ตลอดเวลา จากเอกสาร, วารสารต่างๆ ของ IEEE และวารสารภายในประเทศ
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถทำผลงานให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้
- ความไว้วางใจได้ (Trust) ความสามารถทำงานให้เป็นที่ไว้วางใจได้ดุจดังคอมพิวเตอร์

วสท. : ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับประสบการณ์ IEEE ในระดับสากล ที่ว่านักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอแก่การประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพได้
คุณทองใส : สมัยเมื่อดิฉันทำงานด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ นั้น ความรู้พื้นฐานด้านเคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขาดแคลนอย่างมาก ทั้งตำรา และอาจารย์ผู้สอน จึงจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกมาเสริม ซึ่งสมัยนั้นการสื่อสารยังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน ดังนั้น การเป็นสมาชิกของ IEEE ในสาขาคอมพิวเตอร์จึงช่วยได้มาก แต่เอกสารทางวิชาการของ IEEE ก็ค่อนข้างก้าวหน้ามาก ซึ่งประเทศไทยยังตามไม่ทัน แต่ปัจจุบันความรู้ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นประสบการณ์ตามเอกสารวิชาการของ IEEE ในระดับสากลยังน่าจะจำเป็นสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ของไทยอยู่

วสท. : ในขณะที่ระบบงานประยุกต์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน ตลอดจนถึงมีโครงสร้างเชื่อมโยง (Real Time Interfacing) กันอย่างทั่วถึงกันกว่าที่เคยเป็นในอดีตหลายสิบเท่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงงานคอมพิวเตอร์ ของ ประเทศไทย ท่านพอจะทราบบ้างหรือไม่?? ว่า มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ของ ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปูพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอแก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ แล้วหรือไม่??
คุณทองใส : ดิฉันคาดว่าในปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคอมพิวเตอร์คงตระหนักถึงความจำเป็นในการปูพื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ทั้งด้านที่จะเป็นผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้ระบบ (END USER)

วสท. : ได้มีความเพียรพยายามกันมานานกว่าสิบปี ในประเทศไทยที่จะจัดระบบการสอบคัดเลือกวัดระดับความรู้ ความชำนาญ ของนักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ นักเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, นักสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์, นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์, นักติดตั้งระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์, ตลอดจนถึงการใช้งานประยุกต์คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีระบบ, ท่านเห็นว่า หน่วยงานใดในประเทศไทย น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง?? เช่น: มหาวิทยาลัย, สมาคมวิชาชีพ, หน่วยงานภาครัฐ เช่น: กระทรวงไอซีที หรือกรมพัฒนาช่างฝีมือ, ฯลฯ
คุณทองใส : ในด้านการจัดระบบการสอบคัดเลือกวัดระดับความรู้ ด้านความชำนาญของนักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม, นักออกแบบ, นักวิเคราะห์ระบบ หรือนักติดตั้งระบบโปรแกรมต่างๆ ก็ตาม ก่อนอื่น ควรมีคำจำกัดความพื้นฐานความรู้และหน้าที่โดยสังเขป ให้ทุกคนตระหนักและข้าให้ตรงกันก่อน ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่า คำจำกัดความ หรือคำนิยามนี้จะเข้าใจตรงกันทั้งในหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ระบบ และในบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีที่เครื่องขนาดใหญ่ ระดับ MAIN FRAME, MINI COMPUTER และระดับ PC ซึ่งหากเป็นไปได้ วสท. น่าเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศไทย ดังเช่น IEEE ในสหรัฐอเมริกา
 วสท. อาจจัดสัมมนาโดยเชิญตัวแทนอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน พร้อมทั้งให้นำรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในคณะนั้นๆ มาด้วย, ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นส่วนมาก, ผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์, ผู้แทนจากบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาระบบ, ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกคอมพิวเตอร์ของ วสท. เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ , แนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งระบบการควบคุม ซึ่งคาดว่า วสท. อาจต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น เพื่อให้กิจการนี้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต ทั้งนี้หากให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการคงล่าช้า และอาจประสบปัญหาค่อนข้างมาก


วสท. : ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิก วสท. ท่านคิดว่าสมาคมวิชาชีพ เช่น วสท. ควรจะมีบทบาทที่สำคัญอย่างไร ต่อวิศวกรคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยอย่างไร
คุณทองใส : วสท. สาขาคอมพิวเตอร์ควรเป็นแหล่งชุมนุมทางวิชาการ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำเอกสาร, วารสาร, ตำราต่างๆ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อจะได้ข้อคิด ข้อแนะนำ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

วสท. : ท่านคิดว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่จบใหม่ในประเทศไทย ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม วสท. อย่างไรบ้าง
คุณทองใส : คณะกรรมการฯ คงต้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้ เอกสารทางวิชาการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตนักศึกษาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของทุกสถาบัน เพื่อให้เห็นประโยชน์ในอนาคต และชักชวนให้เริ่มเป็นนิสิตสมาชิกก่อน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาวิศวกรเหล่านี้ก็จะได้มามีส่วนร่วมในการสัมมนา อบรม ต่อยอดความรู้ หรืออาสามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจะจัดขึ้น

วสท. : กรุณาแสดงความเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ วสท. และ/ หรือเป็นประโยชน์แก่ สมาชิกวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. โดยรวม
คุณทองใส :  เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระดับ MAIN FRAME ต่างๆ ที่ใช้ช่วยในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานของรัฐ และธนาคารต่างๆ ซึ่งจะมีผู้ค้าของรัฐที่มีชื่อเสียงมีไม่มากนัก นับจำนวนได้ ซึ่งทุกเครื่องน่าจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจถูกจำกัดด้วยงบประมาณหรือเวลาก็ตาม ดังนั้นในแง่ของ วสท. ซึ่งจะมีหนังสือวิศวกรรมสารเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ก็ควรเป็นกลางให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

Free business joomla templates