ผลประชาพิจารณ์ กล่องดำ

            สรุปผลเท็คนิคพิจารณ์ รับฟังความเห็น แนวทางการออกแบบ จาก ผู้เชี่ยวชาญ DVB- T2 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ในการออกแบบ และจัดทำ (Fabricate) กล่องดำตัวอย่าง วสท. และผลประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็น 'กล่องดำตัวอย่าง' ในวงกว้าง ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 

1. บทนำ:                                                                                                                                                                อ่านรายฉบับเต็ม 

1.1 ความเป็นมา: ปัจจุบัน เทคโนโลยีการการส่งสัญญาณเครื่องโทรทัศน์ ได้มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงสัญญาณระบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เครื่องรับ- ส่งอุปกรณ์โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการสร้างเครื่องแปลงสัญญาณการรับสัญญาณดิจิตอลก่อน สำหรับเครื่องโทรทัศน์เดิมซึ่งเป็นระบบอนาล็อก (ในประเทศไทยมีโทรทัศน์ประมาณ 30ล้านเครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 98% ของประเทศ และมีใช้ใน 99% ของครัวเรือน) ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งอาจใช้เวลา 2 ถึง 5ปี เพื่อรองรับเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่าๆ ที่ยังเป็นระบบอนาล็อก ให้เป็นระบบดิจิตอลแทน ก่อนหมดสภาพการใช้งาน หรือมีการซื้อเครื่องโทรทัศน์รุ่นใหม่มาทดแทน

กสทช. จึงได้มีการบังคับใช้ “มาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002- 2555” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ189ง หน้า45 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ลงนามโดย พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานบริหาร กสทช. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2555” แล้วนั้น ทำให้เกิดความจำเป็น ในการที่จะต้องมีการจัดทำแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) สำหรับการออกแบบในรายการละเอียด (Detail Design) และ/ หรือการจัดทำข้อกำหนด (Detail Specification) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. ฉบับดังกล่าว ที่ได้นำแจกที่ประชุม รวม 15หน้าแล้ว

ต่อมา วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย จาก กทปส.- กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในสังกัด กสทช.- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมอบหมายคุณพิศาล จอโภชาอุดม เป็นหัวหน้าโครงการในการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ (Engineering Design Guide) และพัฒนาเครื่อง Set- Top Box เพื่อแปลงรหัสสัญญาณระบบดิจิตอล ให้เป็นระบบอนาล็อก ที่เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส.4002- 2555 อันเป็นเครื่องต้นแบบ (Proto Type) ที่จะได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Certified ProtoType) สำหรับรองรับการออกแบบโดยละเอียด (Engineering Detail Design) “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ในระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลของประเทศไทย และนำไปสู่การผลิต “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ดังกล่าว ในลักษณะ Mass Production เป็นเชิงพาณิชย์ ขึ้นในประเทศไทย โดย วสท. ได้มีโอกาสลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

สำหรับเงื่อนไขสัญญาจ้าง การจัดทำแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ตลอดจนถึงการทดลองชิ้นงานต้นแบบ (ProtoType) ครั้งนี้ จะครอบคลุมเรื่องการแสดงผล Closed Caption สำหรับคนหูหนวก และมี Audio Description สำหรับคนตาบอด ตลอดจนมีปุ่ม cc& ad แสดงในรีโมทด้วย โดย วสท. คาดว่า:

(ก) ผลตอบแทนการลงทุน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คือ:

-      จะทำให้ ประเทศไทย สามารถชดเชยการนำเข้า และประหยัดเงินตราต่างประเทศ (ประมาณ 22ล้านเครื่อง เครื่องละประมาณ 500.- ถึง 1,000.-บาท

-      เป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยโดยรวม

-      เปิดโอกาสในการรุกตลาดของเครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของไทย ไปสู่ต่างประเทศได้

                (ข) ผลกระทบของโครงการ คือ:

-      ประเทศไทย จะมีแนวทางในการผลิตเครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ

-      ประเทศไทย จะมีทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้มาจากผลผลิตของโครงการนี้ (โดย วสท. และ กสทช. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกัน)

(ค) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ คือ:

-      มีแนวทาง (Design Guide) สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002- 2555 ที่เป็นไปตามมาตรฐานคนไทยโดยแท้จริง

-      มีมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ที่ได้รับการจัดทำขึ้น เป็นภาษาไทย ให้สอดคล้อง และรองรับต่อลักษณะภูมิประเทศ สภาวะแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงาม ของ คนไทย

-      ช่วยลดความสับสน และข้อโต้แย้ง ในการออกแบบ และการผลิตอุปกรณ์ เครื่อง Set-Top Box ระดับโรงงานของผู้ประกอบการไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002- 2555

-      ช่วยป้องกันการทุ่มตลาด จาก ต่างประเทศ ในการนำเข้าอุปกรณ์เครื่อง Set-Top Box ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคนไทย

-      ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริโภคไทย ในอันที่จะสามารถพิจารณาซื้อหา อุปกรณ์เครื่อง Set-Top Box ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิตของประเทศไทย อย่างแท้จริง

1.2 สรุปผลิตผล ที่ วสท. จะต้องนำส่งในโครงการ มีดังนี้:

(ก) กล่องดำตัวอย่าง วสท. ซึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน (Terrestrial Digital TV BroadCasting Signal) ในระบบ DVB- T2 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 และได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทะเบียนแล้ว (Certified ProtoType)

(ข) คำอธิบายมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 แสดงแนวทางการออกแบบกล่องดำ ที่จะมีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 โดยได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทะเบียน (Certified Lab.)

(ค) อื่นๆ เช่น: ผลเท็คนิคพิจารณ์ รับฟังความเห็น แนวทางการออกแบบ จาก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง ต่อการใช้เท็คโนโลยี DVB- T2 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ในอการออกแบบ และจัดทำ (Fabricate) กล่องดำตัวอย่าง วสท. และผลประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นในวงกว้าง ว่า กล่องดำตัวอย่าง ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 นั้น สามารถแปลงสัญญาณทีวีดิจิตัล จากอาคารใบหยก เข้าสู่เครื่องรับทีวีอนาล็อก พร้อมสายอากาศหนวดกุ้งอนาล็อก ได้จริง

                                                                                                                                                            อ่านรายฉบับเต็ม