HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ “โครงการพัฒนากล่องดำทีวืดิจิตัลภาคพื้นดิน ของ ประเทศไทย”

 

กำหนดการประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearings Schedule)

โครงการ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช.# มส. 4002- 2555”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00- 16.00น

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา

วัตถุประสงค์:    เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยรวม จาก ผู้สนใจทั่วไป ทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการออกแบบ “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตัลทีวีภาคพื้นดิน” วสท. เพื่อการเสนอแนะแก่ โรงงานผู้ประกอบการ ในจัดวางแผน Detail Engineering Design เพื่อการลงทุนในลักษณะ Mass Production ดังกล่าว อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องต้นแบบ (Last Mile Component) ที่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับอุปกรณ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ของ กสทช.


ระยะเวลา: ครึ่งวัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 12.00- 16.00น.


สถานที่จัดประชุม: ห้องประชุม ชั้น4 วสท.– วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผู้เข้าร่วมสัมมนา: กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน 80คน จาก ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป รวมถึง ผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และผู้สื่อข่าว


กำหนดการประชุมพิจารณ์:

11.30– 12.00น.    ลงทะเบียน
12.00– 13.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง (ฟรี)
13.00– 13.30น.    พิธีเปิด
    -    กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการ   โดย ดร.ชวลิต ทิสยากร
    -    กล่าวเปิดการประชุม               โดย คุณพิศาล จอโภชาอุดม
13.30– 14.30น.    การบรรยาย (หัวข้อละ 10นาที)
    -    ประเภทของ Set Top Box ที่มีในระดับสากลปัจจุบัน โดย คุณสุเมธ อักษรกิตติ์/ Mr. Allan T. RASMUSSEN
    -    มาตรฐานอุปกรณ์ Set Top Box ตามมาตรฐานบังคับ เดือนธันวาคม 2555 ของ กสทช. และผลศึกษามาตรฐานบังคับ Set Top Box ในระบบ DVB- T2 ตามโครงการนี้ โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ/ ดร.วรากร เจริญสุข
    -    แนวคิดการออกแบบ และพัฒนา “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตัลทีวีภาคพื้นดิน” ของไทย (Fabrication Work) รวมถึงการทดสอบภาคสนาม (Field Test) ตามโครงการนี้ โดย ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง/ คุณธีระ ล่องเพ็ง พร้อมแสดงสาธิต ผลต้นแบบ (Designed ProtoType) กล่องดำ วสท. ที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ กสทช. ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ทั้ง 18มาตรฐานสากล (ทั้ง HardWare, FirmWare, และ SoftWare) ด้วยเครื่องรับทีวีหลอดแก้ว (แบบ Cathode Ray Tube) และโดยใช้สายอากาศหนวดกุ้งแบบอนาล็อก ซึ่ง Designed ProtoType ที่เป็นต้นแบบดังกล่าวนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำเพิ่มเติม (Duplicated Boxes Fabrication) เพื่อการนำส่งเข้าห้องทดสอบคุณสมบัติ (Test Lab.) ต่อไป
    -    แนวทางการทดสอบ PC Board ในกล่องดำ จาก ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว โดย คุณปราการ กาญจนวตี
    -    ร่างคำอธิบายมาตรฐานอุปกรณ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2555 ของ กสทช. (Design Guide) เพื่อประกอบการจัดวางแผนลงทุน (Investment Plan) ในลักษณะ Industrial Mass Production และจัดวางแผนออกแบบสายการผลิต (Assembly Line) ของ โรงงานผู้ประกอบการ (Detail Engineering Design) โดย ดร. ชวลิต ทิสยากร

=บริการชา กาแฟ โอวัลตีน น้ำขิง น้ำเย็น และอาหารว่าง ภายในห้องประชุม=

15.10– 16.10น.    รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุม

16.10น.    กล่าวปิดการประชุม โดย คุณพิศาล จอโภชาอุดม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Free business joomla templates