HomeEIT Anouncementวิศวกรดีเด่น

ประชุมเทคนิคพิจารณ์ Set Top Box

                                          

รายงานผลการประชุมเทคนิคพิจารณ์

โครงการ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช”

                                              

ภายใต้ทุนวิจัย กสทช. ปีงบประมาณ 2557

                                                             วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

ผลจัดกลุ่มงานศึกษา ออกแบบ จัดทำ และทดสอบ กล่องดำ กสทช.

ตามที่ประชุม วสท. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เปลี่ยนแปลงตามที่ประชุม วสท. วันที่ 10 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ดร.ชวลิต ทิสยากร 15 และ 24 มิถุนายน 2557

 

งานที่หนึ่ง กล่องดำคืออะไร?: ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร หัวหน้ากลุ่มงาน, คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์,

คุณสุเมธ อักษรกิตติ์, Mr.Allan RASMUSSEN, คุณสยาม วรกิตติโชติกรณ์, และน.อ. รศ. ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

งานที่สอง ศึกษาเท็คโนโลยีเกี่ยวข้อง: ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงาน, ดร.วรากร เจริญสุข,

คุณอนุศักดิ์  ธีระเรืองไชยศรี

งานที่สาม ออกแบบกล่องดำ: ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง หัวหน้ากลุ่มงาน, คุณธีระ ล่องเพ็ง, คุณกฤษณะ พวงประสบ, คุณศรีไพร ประเสริฐศรี, คุณยอดชาย สิงห์สถิตสุข, ดร.วรากร เจริญสุข, คุณอนุศักดิ์ ธีระเรืองไชยศรี, คุณสมบูรณ์ สุภาวดี, และคุณณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ

งานที่สี่ Fabricate กล่องดำ: ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง หัวหน้ากลุ่มงาน, ยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์, และคุณสิงขร นิลเกษตร

งานที่ห้า งานทำทดสอบกล่องดำ: คุณปราการ กาญจนวตี หัวหน้ากลุ่มงาน, คุณศิริโชติ สิงห์ษา, คุณสุวาลัย เครือไพบูลย์กุล, คุณวรวุฒิ ศรีสมศักดิ์, ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง, วีระยุทธ ศิรามังคลานนท์, และคุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

งานที่หก จัดทำ Design Guide และ คู่มือกล่องดำ: ดร.ชวลิต ทิสยากร หัวหน้ากลุ่มงาน, คุณกุมโชค ใบแย้ม, ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, และคุณแสงดาว การะภักดี

งานที่เจ็ด งานเอกสาร และ Reports ต่างๆ: คุณกันยา ทิสยากร หัวหน้ากลุ่มงาน, คุณสุนาน ทิสยากร, และคุณมาลี ด่านสิริสันติ

 

รายงานผลการประชุมเทคนิคพิจารณ์

โครงการ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช”

 

1. ความเป็นมา: ปัจจุบัน เทคโนโลยีการการส่งสัญญาณเครื่องโทรทัศน์ ได้มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงสัญญาณระบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตัล ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เครื่องรับ- ส่งอุปกรณ์โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการสร้างเครื่องแปลงสัญญาณการรับสัญญาณดิจิตัลก่อน สำหรับเครื่องโทรทัศน์เดิมซึ่งเป็นระบบอนาล็อก (ในประเทศไทยมีโทรทัศน์ประมาณ 30ล้านเครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 98% ของประเทศ และมีใช้ใน 99% ของครัวเรือน) ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งอาจใช้เวลา 2 ถึง 5ปี เพื่อรองรับเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่าๆ ที่ยังเป็นระบบอนาล็อก ให้เป็นระบบดิจิตัลแทน ก่อนหมดสภาพการใช้งาน หรือมีการซื้อเครื่องโทรทัศน์รุ่นใหม่มาทดแทน

 

กสทช. จึงได้มีการบังคับใช้ “มาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช.# มส. 4002- 2555” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ189ง หน้า45 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ลงนามโดย พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานบริหาร กสทช. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2555” แล้วนั้น ทำให้เกิดความจำเป็น ในการที่จะต้องมีการจัดทำแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) สำหรับการออกแบบในรายการละเอียด (Detail Design) และ/ หรือการจัดทำข้อกำหนด (Detail Specification) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช. ฉบับดังกล่าว ที่ได้นำแจกที่ประชุม รวม 15หน้าแล้ว

 

ต่อมา วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย จาก กทปส.- กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในสังกัด กสทช.- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมอบหมายคุณพิศาล จอโภชาอุดม เป็นหัวหน้าโครงการในการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ (Engineering Design Guide) และพัฒนาเครื่อง Set- Top Box เพื่อแปลงรหัสสัญญาณระบบดิจิตอล ให้เป็นระบบอนาล็อก ที่เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส.4002- 2555 อันเป็นเครื่องต้นแบบ (Proto Type) ที่จะได้รับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Certified ProtoType) สำหรับรองรับการออกแบบโดยละเอียด (Engineering Detail Design) “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ในระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลของประเทศไทย และนำไปสู่การผลิต “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ดังกล่าว ในลักษณะ Mass Production เป็นเชิงพาณิชย์ ขึ้นในประเทศไทย โดย วสท. ได้มีโอกาสลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

สำหรับเงื่อนไขสัญญาจ้าง การจัดทำแนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ตลอดจนถึงการทดลองชิ้นงานต้นแบบ (ProtoType) ครั้งนี้ จะครอบคลุมเรื่องการแสดงผล Closed Caption สำหรับคนหูหนวก และมี Audio Description สำหรับคนตาบอด ตลอดจนมีปุ่ม cc& ad แสดงในรีโมทด้วย

 

โดย วสท. คาดว่า:

(ก) ผลตอบแทนการลงทุน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คือ:

- จะทำให้ ประเทศไทย สามารถชดเชยการนำเข้า และประหยัดเงินตราต่างประเทศ (ประมาณ 22ล้านเครื่อง เครื่องละประมาณ 500.- ถึง 1,000.-บาท

- เป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยโดยรวม

- เปิดโอกาสในการรุกตลาดของเครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของไทย ไปสู่ต่างประเทศได้

 

(ข) ผลกระทบของโครงการ คือ:

-      ประเทศไทย จะมีแนวทางในการผลิตเครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ

-      ประเทศไทย จะมีทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้มาจากผลผลิตของโครงการนี้ (โดย วสท. และ กสทช. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกัน)

 

(ค) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ คือ:

-      มีแนวทาง (Design Guide) สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002- 2555 ที่เป็นไปตามมาตรฐานคนไทยโดยแท้จริง

-      มีมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ที่ได้รับการจัดทำขึ้น เป็นภาษาไทย ให้สอดคล้อง และรองรับต่อลักษณะภูมิประเทศ สภาวะแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงาม ของ คนไทย

-      ช่วยลดความสับสน และข้อโต้แย้ง ในการออกแบบ และการผลิตอุปกรณ์ เครื่อง Set-Top Box ระดับโรงงานของผู้ประกอบการไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช. มส. 4002- 2555

-      ช่วยป้องกันการทุ่มตลาด จาก ต่างประเทศ ในการนำเข้าอุปกรณ์เครื่อง Set-Top Box ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคนไทย

-      ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริโภคไทย ในอันที่จะสามารถพิจารณาซื้อหา อุปกรณ์เครื่อง Set-Top Box ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิตของประเทศไทย อย่างแท้จริง

 

เนื่องจาก โครงการได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลมาระยะเวลาหนึ่ง ที่จะดำเนินการออกแบบ “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ในเบื้องต้นแล้ว วสท. จึงเห็นสมควรจัดประชุมเทคนิคพิจารณ์ในครั้งนี้ขึ้น ในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงแผน และแนวทางการออกแบบ “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องต้นแบบ (Last Mile Component) ต่อไป วสท. จึงได้จัดประชุมเทคนิคพิจารณ์ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อการขอรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณ์ในครั้งนี้

 

 

2. การเปิดงานประชุมเทคนิคพิจารณ์ และการบรรยายเบื้องต้น จาก คณะนักวิจัย วสท.:

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมเทคนิคพิจารณ์: พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จากที่ประชุมเทคนิคพิจารณ์ในครั้งนี้ รวมประมาณ 45ท่าน เช่น:

 

                ทีโอที มหาชน                                                      4ท่าน

                บริษัท ไทยรัฐ จำกัด                                              3ท่าน

                บริษัท สยามเท็ค จำกัด                                           3ท่าน

                กสทช.                                                                3ท่าน

                BEC MultiMedia Co., Ltd. (ทีวีช่องสาม)                   2ท่าน

                กระทรวงไอซีที                                                      2ท่าน

                บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด                              2ท่าน

                IRP Co., Ltd.                                                       1ท่าน

                LeoTechnology& Marketing Co., Ltd.                     1ท่าน

 

2.2 การบรรยายเบื้องต้น จาก คณะนักวิจัย วสท.: ดร.ชวลิต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล กสทช” และเรียนเชิญคุณพิศาล ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเทคนิคพิจารณ์ หลังจากนั้น คณะนักวิจัย วสท. ดำเนินการบรรยายผลศึกษา ผลออกแบบงานโครงการในเบื้องต้น และแผนการจัดทำทดสอบเครื่องต้นแบบ ลำดับดังนี้:

ดร.เชียรช่วง ฉาย Power Point แสดงประเภทของ Set Top Box ที่มีในระดับสากลปัจจุบัน พร้อมทั้งบรรยาย ประเภทต่างๆของ Set Top Box ที่มีคนนิยมจัดซื้อจัดหามาแปลงสัญญาณ Digital TV อย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ประกอบการกระจายสัญญาณทีวี ต่างนำเสนอการใช้งานเนื้อหา (Digital Content) ที่มีความละเอียดอ่อน และคิดค่าบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งในโลกปัจจุบัน โทรทัศน์ดิจิตอลเป็นมากกว่าสัญญาณโทรทัศน์– ดิจิตอลทีวี ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เพราะสามารถนำเสนอมุมมองต่างๆ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์รุ่นใหม่ ก็สามารถจะทำได้แล้วในปัจจุบัน

คุณสุเมธ ฉาย Power Point แสดงคำอธิบายนิยามศัพท์ (Key Words) สำหรับ DVB- T2 โดยกล่าวถึงคุณลักษณะจำเพาะ ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดทำมาตรฐาน Set Top Box สำหรับรองรับมาตรฐานการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย

ดร.สุพจน์ ฉาย Power Point แสดงคำอธิบาย มาตรฐาน Set Top Box ตามข้อกำหนดของ กสทช. และผลศึกษาข้อกำหนด Set Top Box

ดร.สุรเชษฐ์ และดร.วรากร ฉาย Power Point แสดงแนวคิดการออกแบบ และพัฒนา “กล่องแปลงสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน” ของไทย (Design and Fabrication Work Planning) ตามโครงการจัดทำมาตรฐาน Set Top Box ของ วสท. โดยได้อธิบายถึงรายละเอียดขอบเขตการจัดทำ กล่องตัวอย่างเครื่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล (ProtoType)

คุณรังสรรค์ อธิบายถึง แนวทางการทำทดสอบ PC Board โดยห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว ซึ่งในส่วนของ วสท. ได้ติดต่อหาห้องทดสอบมาตรฐานในประเทศไทย รวม สามแห่ง ที่จะสามารถทำการทดสอบเครื่องต้นแบบที่จะทำขึ้นในโครงการนี้ ซึ่งได้แก่:

-      ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (PTEC)

-      สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (EEI)

-      ศูนย์ทดสอบ และพัฒนา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)

 

ซึ่ง วสท. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า PTEC สามารถทำการทดสอบ Set Top Box ได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน กสทช. มส. 4002- 2555 ทั้งด้านสัญญาณ และความปลอดภัย และได้ให้รายละเอียดราคา และระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบมาให้แล้ว ส่วน EEI และทีโอที อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องทดสอบสู่ระดับมาตรฐานสากล

 

3. เรื่อง ถาม- ตอบ ระดมสมอง ในที่ประชุมเทคนิคพิจารณ์: เป็นกระทู้สด เพื่อการขอรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในที่ประชุมเทคนิคพิจารณ์ โดยมีดร.เชียรช่วง, ดร.สุรเชษฐ์, ดร.วรากร, คุณรังสรรค์, และดร.สุพจน์, เป็นผู้เสวนาบนเวที และดร. ชวลิต เป็นผู้นำการอภิปราย (Moderator) โดยมีคำถาม ตลอดจนความเห็นต่างๆ จากผู้เข้าประชุมพิจารณ์ ดังนี้:

 

คำถามที่ 1: Set Top Box ที่จะให้คูปองแลกได้ มีจำนวนถึง 22ล้านกล่อง เมื่อหมดอายุในเวลาใกล้เคียงกัน จะมีมาตรการณ์ใด ในการจัดการควบคุม หรือการทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics Waste) ไว้อย่างไรบ้าง หรือไม่?? ที่จะไม่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Parts) แบบย่อยสลายได้ด้วยตนเอง

คำตอบ: ผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นผลกระทบที่ปลายน้ำ (Down Stream) จากกการผลิตในลักษณะ Mass Production จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแล และบังคับควบคุม จากภาครัฐ ในหลายรูปแบบอยู่แล้ว นอกจากนี้ วสท. เป็นเพียงผู้ออกแบบกล่องตัวอย่าง (ProtoType) ให้แก่ กสทช. จำนวน หนึ่งกล่อง พร้อมนำส่งรายงานกำหนดแนวทางการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Guides) ที่จะชี้แนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน ที่ปรากฏมีในตลาดประเทศไทย (Local Content) ไว้ให้มากที่สุด ซึ่ง กสทช. จะพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติม ให้โรงงานผู้ผลิต นำ Guides วสท. ฉบับนี้ ไปทำการออกแบบในลักษณะ Mass Production เชิงอุตสาหกรรม (Industrial Detail Design) ดังกล่าว ภายใต้ระเบียบข้อกำหนด ของ กสทช. (ผู้นำแจกคูปอง) เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่เป็นที่ชัดเจนในปัจจุบันในเงื่อนบังคับการใช้ Guides วสท. ฉบับนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี วสท. จะได้ชี้นำมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าวไว้ในงานโครงการด้วย

 

คำถามที่ 2: จุดอ่อนจุดหนึ่ง ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป มักจะเป็นเพราะ Power Supply มีขนาดเล็ก และมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ทำให้ Power Supply มีอายุใช้งานสั้นมาก วสท. จึงมีความประสงค์จะออกแบบ Set Top Box Power Supply ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเปลืองพื้นที่ใช้งานแผ่นพีซี (PC Board) อีกทั้งยังจะสามารถช่วยลดการสะสมความร้อน อุปกรณ์ Power Supply ได้ดีกว่า นอกจากนี้แล้ว กรณี ปัญหาอุปกรณ์ Power Supply ชำรุด ก็จะไม่ต้องเปลี่ยน Power Supply ที่ภายในกล่อง ซึ่งลำบากกว่ากันมาก ดังนั้น ควรจะพิจารณาออกแบบ Power Supply ไว้บนแผ่นพีซี หรือเป็นแบบ Plug- In ที่ด้านนอกตัวกล่องแปลงสัญญาณ??

ข้อแนะนำ ควรพิจารณาออกแบบ Power Supply เป็นแบบ Plug- In ที่ด้านนอกตัวกล่องแปลงสัญญาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน (Consumers) ซึ่งก็ง่ายต่อการดูแลรักษา และช่วยลดความร้อนได้ดี

 

คำถามที่ 3: จะมีมาตรฐานที่ใช้เป็นแบบ OTA- Over the Air (การทำ SoftWare DownLoad จากดาวเทียมสื่อสาร ในลักษณะ Real Time) หรือ background OTA  หรือกำหนดอย่างไร?? เพราะจะส่งผลถึงข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ไม่ว่าจะเป็นตัวชิพ หรือส่วนความจำ (Main Memory)

คำตอบ: มาตรฐานในเรื่องนี้ เพียงแต่จะสามารถอัพเกรดโหลดงานผ่าน USB ได้ วสท. จึงคิดว่า น่าจะเป็นแบบ background OTA เพราะกล่องสามารถทำงานได้ ในขณะที่ลูกค้าเปิดเครื่องทั้งวัน กล่องก็สามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยไม่เกิดอาการสะดุด

 

คำถามที่ 4: ปัจจุบัน มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมาก จึงอยากจะให้มีการผลิต Set Top Box เป็นแบบ Two way Communications

คำตอบ: เป็นคุณสมบัติเด่น ที่จะช่วยให้ กสทช. สามารถเก็บข้อมูลประกอบการทำเรตติ้งสถานีส่งทีวีได้ด้วย อย่างไรก็ดี วสท. จะต้องพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง เพราะจะกระทบราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีได้โดยตรง

 

คำถามที่ 5: ขอให้พิจารณา port สำหรับ HDMI และ RJ45 ด้วย

คำตอบ: สาย HDMI มีราคาค่อนข้างแพง แต่ port สำหรับ RJ45 ไม่มีผลกระทบราคากล่อง Set Top Box แต่อย่างใด วสท. คงต้องพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องราคาต่อไป

 

คำถามที่ 6: จะสามารถควบคุมระดับความดังเสียงแต่ละช่องรายการ ให้มีความดังเท่าๆกัน โดย Set Top Box ได้ หรือไม่??

คำตอบ: ผู้ประกอบการสถานีส่งทีวี จะสามารถปรับระดับความดังเสียงของตน ได้ตามมาตรฐาน ITU ซึ่ง วสท. อาจต้องระดมสมองเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการไทย ให้ดำเนินการตั้งระดับความดังเสียงของตน เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ถ้าจะพิจารณาปรับแก้ที่ตัวกล่อง Set Top Box วสท. อาจต้องพิจารณา เรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนนี้ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ แต่ก็จะเป็นการเพิ่มราคามากขึ้น

 

คำถามที่ 7: ปัจจุบันมีหน่วยงานเถื่อน ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะลงทะเบียนแจกคูปอง ในการนี้ กสทช. จะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร??

คำตอบ (โดย กสทช.) : หากพบเห็นหน่วยงานเหล่านี้ ขอให้แจ้ง 1204 กสทช. ทันที

 

 

4. สรุปผลประชุมเทคนิคพิจารณ์: วสท. ได้รับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ ต่อแผนดำเนินการพัฒนางานโครงการ จากผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในที่ประชุมเทคนิคพิจารณ์ ที่ วสท. จะดำเนินการออกแบบกล่องดำ (ที่จะสามารถรองรับสายอากาศหนวดกุ้งบนเครื่องทีวี หรือสายอากาศก้างปลาบนหลังคาบ้าน ที่มีอยู่เดิม) ที่จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอล ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเข้าสู่เครื่องรับทีวีในบ้าน ที่ยังเป็นระบบอนาล็อกเดิม โดย กสทช. จะแจกคูปองมูลค่า 690.-บาท ให้ประชาชน 22ล้านครัวเรือน นำไปแลกเปลี่ยน หรือใช้หักลดค่ากล่องดำ DVB T2 จากโรงงานผู้ผลิตกล่องดำ (Manufacturers) หรือผู้จำหน่าย (Distributors and Importers) ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องผลิตตาม ที่ วสท. กำลังออกแบบนี้ เพื่อ กสทช. พิจารณาประกาศกฎระเบียบ ออกบังคับใช้ในการรองรับมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องรับทีวีดิจิตอล กสทช. (Last Mile Components) ต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค สามารถใช้เครื่องรับทีวีเครื่องเดิมในบ้านต่อไปได้ (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับอนาล็อกทีวี หรือเครื่องรับดิจิตอลทีวีรุ่นเก่าก็ตาม) โดยไม่ต้องหาซื้อเครื่องรับทีวีดิจิตอลเครื่องใหม่ จนกว่า กสทช. จะประกาศยกเลิกการใช้เครื่องรับทีวีในระบบอนาล็อกใน อีก สามปีข้างหน้า

 

 

โดยสรุปแล้ว กล่องดำที่ วสท. จะดำเนินการออกแบบครั้งนี้: คือกล่องดำระดับ DVB T2 พร้อม Remote Control ที่จะสามารถใช้กับสายอากาศหนวดกุ้งบนเครื่องทีวี หรือสายอากาศก้างปลาบนหลังคาบ้าน ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรับสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดิน (Terrestrial BroadCasting) จากสถานีส่งสัญญาณดิจิตอล 30สถานีที่ผ่านการประกวดราคา กสทช. เมื่อต้นปี 2557 แล้วแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล หรืออนาล็อก เข้าสู่เครื่องรับทีวีที่มีอยู่แล้วเดิมได้ทุกเครื่อง (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับอนาล็อกทีวี หรือเครื่องรับดิจิตอลทีวีรุ่นเก่าก็ตาม) โดยไม่ต้องหาซื้อเครื่องรับทีวีดิจิตอลเครื่องใหม่แต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ วสท. คาดว่า กสทช. จะพิจารณาประกาศกฎหมายบังคับใช้ Engineering Design Guide ฉบับนี้ ในการรองรับมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องรับทีวีดิจิตอล กสทช. ที่ได้กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ (Component Standard) ไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง “มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” จำนวน 15หน้า และประกาศเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2556

 

กรณีกล่องดำในตลาดสากล ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าที่กำหนดในข้อเสนอ วสท. แล้วนั้น วสท. จะดำเนินการกำหนดไว้เป็นทางเลือก หรือ Options พิเศษ ไว้เป็นภาคผนวก นอกเหนือจากข้อกำหนด ของ “แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide)” ในโครงการนี้ โดยจะไม่ทำ Proto Type เพิ่มเติม

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       คุณพิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. กล่าวเปิดงาน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายจากวิทยากร จากซ้าย Mr.Allan RASMUSSEN, คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท.,

ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมเทคนิคพิจารณ์ พร้อมผู้แทน กสทช.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมเทคนิคพิจารณ์ พร้อมผู้แทน กสทช.

 

การตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรผู้นำเสวนา

จากซ้าย ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท. เป็นผู้นำการอภิปราย (Moderator),

คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.วรากร เจริญสุข ภาคีไฟฟ้า วสท.,
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ, ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง

 

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์

 

“แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

 (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล  กสทช ”

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  2557 เวลา 11.30 – 16.00 น.

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์

“แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

 (Digital Set- Top Box) ของ ประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  กสทช ”

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  2557 เวลา 11.30 – 16.00 น.

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

1.

นายประสงค์        โภคฐิติยุกต์

บริษัท โนโตเอเชีย จำกัด

2.

นายระวีโรจน์       พิมุขมนัสกิจ 

บริษัท โนโตเอเชีย จำกัด

3.

นายธีรายุทธ         เพ็ชรรัตนมณี

บริษัท ไทยรัฐ จํากัด

4.

นายณัฐพันธ์         สุวรรณสุโข

บริษัท ไทยรัฐ จํากัด

5.

นางสาวกัญญาวดี  วรกิตติกุล

บริษัท ไทยรัฐ จํากัด

6.

นายสุพร                ศรชัย

บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง3)

7.

นายณัฐวุฒิ            ธรภักดี

บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง3)

8.

นายสุเมธี              สีหมอก

IRLP

9.

นายเกรียงไกร      ชื่นชูธรรม

บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

10.

นายมนตรี             สุขรอบ

 

11.

นายสมัคร             ชินศรี

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

12.

นายสมศักดิ์          จิวัธยากูร

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

13.

นายกิตติ                พฤกษ์ธาดาชัย

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

14.

นายเจษฎา             สันนาค

บริษัทลีโอเทคโนลียี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

15.

นายธรรศ              ธรรมฤทธิ์

กองทุนวิจัยและพัฒนา กสทช.

16

นายสิทธิ                สามิภักดี

กองทุนวิจัยและพัฒนา กสทช.

17.

นายสุภัทรสิทธิ์    สวนสุข 

กสทช.

18.

นายมุมิน               มณวิจิตร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19.

นายณัฐพงษ์         พงษ์วิทยานุกฤต

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20.

นายนายอุดร         และซัน

บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

21.

นายชัยศิริ

 

22.

นายพิศาล              จอโภชาอุดม

ประธาน

23.

นายกุมโชค           ใบแย้ม

กรรมการ

24.

ดร.ชวลิต               ทิสยากร

กรรมการ

25.

ดร.สุพจน์              เธียรวุฒิ

กรรมการ

26.

ดร.สุรเชษฐ          เดชฟุ้ง

กรรมการ

27.

ดร.เชียรช่วง         กัลยาณมิตร

กรรมการ

28.

นายสุเมธ              อักษรกิตติ์

กรรมการ

29.

นายศิริโชติ           สิงห์ษา

กรรมการและเลขานุการ

30.

นายอนุศักดิ์          ธีระเรืองไชยศรี

กรรมการ

31.

ดร.วรากร              เจริญสุข

กรรมการ

32.

นายยิ่งศักดิ์            ศรีสุขสวัสดิ์

กรรมการ

33.

นายรังสรรค์         จันทร์นฤกุล

กรรมการ

34.

นายสยาม              วรกิตติโชติกรณ์

กรรมการ

35.

นายวีระยุทธ         ศิรามังคลานนท์

กรรมการ

36.

นายณัฐพงศ์          ตังเดชะหิรัญ

กรรมการ

37.

Mr.Allan               Rasmussen

กรรมการ

38.

นางสาวศรีไพร    ประเสริฐศรี

กรรมการ

39.

นายกฤษณะ          พวงประดับ

กรรมการ

40.

นายธีระ                 ล่องเพ็ง

กรรมการ

41.

นางกันยา              ทิสยากร

กรรมการ

42.

นางสาวสุนาน     ทิสยากร

กรรมการ

43.

นางสาวสุวาลัย     เครือไพบูลย์กุล

กรรมการ

44.

นางสาวแสงดาว  การะภักดี

กรรมการ

45.

นางสาวณัฐรียา    อุ่นรัตน์

เจ้าหน้าที่ วสท.

 
  Description: logo2

 

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (สำนักงาน กสทช.)

 

 

Free business joomla templates