HomeEIT Anouncementประชาสัมพันธ์จัดงานนิทรรศการประจำปี 2553 ของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2

สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554

สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554  

(แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล และประมวลผลงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2554)

ข้อมูล ณ วันที่ 19- 01- 2555 ผู้รวบรวม:หทัยรัตน์ คีรีสวัสดิ์

คณะทำงานฐานข้อมูล ใน คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ วสท. ปี 2554

ด้วยคณะทำงานย่อยได้ดำเนินการศึกษาออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลประมวลผลงานวิศวกรรมแห่งชาติตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ด้วย Excel และ Microsoft Word เป็นต้นมาจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้แสดงผลต่อที่ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล และประมวลผล งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 แล้ว ประกอบด้วย:

  1. ทะเบียนรายชื่อวิศวกรเข้าร่วมงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ
  2. รายชื่อ บริษัท เข้าร่วมจัดบูธวิศวกรรมแห่งชาติ
  3. รายชื่อวิทยากร แจกแจง ตามสาขาพร้อมรายชื่อบทความที่นำเสนอ
  4. สรุปสถานการณ์ดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9คณะพร้อมรวบรวมสำเนาบันทึกประเด็นการประชุมเป็นรายคณะ

ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่ในสภาพที่จะรองรับข้อมูลนิทรรศการในปี 2555 โดยขณะนี้คณะทำงานย่อยได้ดำเนินการรวบรวมตัวอย่างข้อมูล ปี 2554 แล้วเสร็จ และพร้อมทั้งแสดงได้ สรุปดังนี้:  

1. สรุปผู้มาประชุมสัมมนาโดยลงทะเบียนล่วงหน้าและจ่ายเงินล่วงหน้า 314คน:

 

จำนวนเงินรายได้จากการสัมมนา                           389,400.00                     บาท

ค่าเฉลี่ยรายได้จากการสัมมนา                                1,194.48                        บาท/ คน

จำนวนผู้เข้าสัมมนา                                             326                               คน/ วัน

เฉลี่ยผู้เข้าสัมมนาโดยส่วนใหญ่                             326/314             = 1.04    คนต่อวัน

 

 

2.   สรุปผู้มาจัดบูธ 94บริษัท:

 

บริษัทที่ยังไม่เคยมาร่วมงาน                                                          49บริษัท

จำนวนครั้งที่เคยมาทั้งสิ้น (รวมครั้งนี้ด้วย)              77+94   = 171ครั้ง- บริษัท

จำนวนที่เคยมาแล้ว (รวมครั้งนี้ด้วย)                       77+ 94   = 171/ 94 = 1.8ครั้งต่อบริษัท

จำนวนผู้แจ้งเหตุขัดข้อง                                                               18บริษัท

หรือ                                                                  (18/ 94) *100 = 20%

จำนวนผู้ที่แจ้งว่าจะมาร่วมงานในครั้งหน้า                                      55ราย

หรือ                                                                  (55/ 94) *100 = 59%

จำนวนผู้ที่จะไม่มามี                                                                    0บริษัท หรือ 0%

จำนวนผู้ที่อาจจะมา                                                                     39บริษัท หรือ 41%

 

หมายเหตุ 1. รู้สึกอย่างไรกับงานนี้ (94ราย):

 

ไม่ได้ออกความเห็น                                                                                                   5ราย (5)%

ดี                                                                                                                            31ราย (32%)

งานเงียบ คนน้อย                                                                                                      27ราย (27%)

กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าตรงกับที่บริษัทต้องการ                                                 8ราย (8%)

ไม่แสดงความรู้สึก                                                                                                     5ราย (5%)

มีคนสนใจผลิตภัณฑ์                                                                                                  4ราย (4%)

ชนกันกับงานอื่น                                                                                                      3ราย (3%)

เฉยๆ                                                                                                                       2ราย (2%)

คนเยอะดี                                                                                                                 2ราย (2%)

งานให้ความรู้ดี และสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้                                                    1ราย (1%)

ความรู้ทางวิศวกรรมเยอะ มีคนสนใจเยอะ                                                                     1ราย (1%)

งานส่งเสริมการใช้พลังงานดี                                                                                      1ราย (1%)

โฆษณาให้ลูกค้ารับรู้น้อย และไม่หลากหลาย                                                                 1ราย (1%)

คนสนใจ แต่น้อย วันที่สองคนเยอะ                                                                              1ราย (1%)

คนกระจาย และหลากหลาย, theme ตรง                                                                       1ราย (1%)

ประทับใจ เป็นเกียรติกับทางบริษัท, ได้เผยแพร่งานให้ลูกค้า                                             1ราย (1%)

ขนาดฮอลล์เล็ก บูธน้อย                                                                                              1ราย (1%)

ปานกลาง                                                                                                                 1ราย (1%)

ไม่ค่อยตรง concept แต่ได้ข้อมูล                                                                                  1ราย (1%)

ไม่ค่อยตรงกับกลุ่มลูกค้า                                                                                             1ราย (1%)

ตอบโจทย์ได้ ลูกค้าที่สนใจยังน้อยอยู่แต่ก็มีคนมาขอข้อมูล                                                1ราย (1%)

 

หมายเหตุ 2. ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งนี้ (94ราย):

 

ไม่มีข้อเสนอแนะ                                                                                                      38ราย (41%)

ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้                                                                                       21ราย (23%)

บูธที่มาร่วมงานน้อย น่าจะมีหลากหลาย                                                                        5ราย (6%)

น่าจะไม่ชนกับงานใหญ่                                                                                             4ราย (4%)

จัดที่ Impact จะดีกว่า                                                                                                  2ราย (2%)

น่าจะมีบูธขายน้ำในบริเวณงาน/ ขยายเวลางาน/ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อให้มากกว่านี้

เพราะรู้กันแต่เฉพาะคนในวงการ ประชาชนที่สนใจไม่ได้รับข่าวสาร               1ราย (1%)

น่าจะได้รับกำหนดการ พิธีการ นอกเหนือจากงานนิทรรศการ                                          1ราย (1%)

งานเล็กไป                                                                                                               1ราย (1%)

บูธน่าจะมีขนาดเหมาะสมกับของที่เอามา,ประชาสัมพันธ์,คนน้อย                                    1ราย (1%)

บูธน่าจะมีอะไรตกแต่งให้บ้าง                                                                                     1ราย (1%)

ลดราคาบูธ เพิ่มการโปรโมท เช่น ให้ข่าวงานกับคุณสรยุทธ์                                              1ราย (1%)

บูธน่าจะใหญ่กว่านี้                                                                                                    1ราย (1%)

น่าจะมีกิจกรรมบนเวทีตลอดเวลา, มีส่วนลดให้คนนอกวงการ, น่าจะมี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ น่าจะมี coupon ให้คนจัดงานกินข้าว

หรือข้าวกล่องแจก                                                                                   1ราย (1%)

น่าจะมีการแนะนำบริษัทคร่าวๆ ว่าทำเกี่ยวกับอะไรในแผนที่ ที่แจก                                   1ราย (1%)

โลโก้ ถ้าสามารถใส่ในแผนที่ ที่แจกได้ก็ควรจะแจ้งเพราะง่ายต่อการหา                              1ราย (1%)

บูธแคบ น่าจะกว้างประมาณ 4เมตร                                                                              1ราย (1%)

ไฟไม่สว่าง, ลูกค้าเดินทางมาลำบาก, ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยเห็น, พื้นที่เล็ก             1ราย (1%)

ประชาสัมพันธ์มีไฟล์สำหรับคนที่มาออกบูธ                                                                 1ราย (1%)

น่าจะมีอาหารขาย งานน่าจะใหญ่กว่านี้ จะได้ดูคึกคัก                                                       1ราย (1%)

บูธไม่เด่น โลเคชั่นไม่ดีเท่าไหร่ ป้ายข้างหน้าบูธบังสินค้า น่าจะย้ายไปข้างหลัง                    1ราย (1%)

น่าจะเตรียมการล่วงหน้า โปรโมทแต่ละบูธบนเวที ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในงานเปิด

ให้แต่ละบูธใช้ฟรี น่าจะมีนักศึกษามาดูงานโดยทางมหาวิทยาลัยพามา 1ราย (1%)

สามารถรับเด็กฝึกงานได้ ประชาสัมพันธ์กับทุกระดับการศึกษา                                         1ราย (1%)

เพิ่มกิจกรรมบนเวทีหลักให้ตลอด                                                                                 1ราย (1%)

น่าจะจัดในวันเสาร์ อาทิตย์                                                                                          1ราย (1%)

อยากให้คนเข้าชมมากกว่านี้                                                                                        1ราย (1%)

พื้นที่ในแต่ละบูธ การโปรโมท น่าจะปูพรมให้หมดทั้งงาน ระยะจัดงานสั้น             1ราย (1%)

สถานที่จัด ศูนย์สิริกิติ์น่าจะดีกว่า                                                                                  1ราย (1%)

โฆษณาหาลูกค้า                                                                                                        1ราย (1%)

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา                                                                                  1ราย (1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สรุปผู้มาเป็นวิทยากร 93คน (วิทยากรที่ไม่ระบุสาขามีจำนวน 18คน หรือ 20%):

 

สาขา

จำนวน

เปอร์เซ็นต์

มีซอฟไฟล์ Proceedings แล้วกี่คน

โยธา

25

คน

27

หมายเหตุ ปี 2554

ไฟฟ้า

9

คน

9

ไม่ได้ทำ Proceedings

เครื่องกล

18

คน

20

-

อุตสาหการ

2

คน

2

-

เหมืองแร่โลหการ และปิโตรเลียม

2

คน

2

-

เคมี

3

คน

3

-

สิ่งแวดล้อม

3

คน

3

-

ยานยนต์

0

คน

0

-

คอมพิวเตอร์

0

คน

0

-

อื่นๆ

13

คน

14

-

รวม

75

คน

80

-

 

หมายเหตุ: รายชื่อหัวข้อเทคโนโลยีที่นำเสนอแจกแจงตามรายสาขาวิศวกรรม (รวมทั้งสิ้น 93หัวข้อ) หรือ 14sections โดยทั้งหมดเป็นการนำเสนอด้วย PowerPoint ที่ไม่มีบทความ รวบรวม PowerPoint ได้เพียง 27หัวข้อ หรือ 29%

 

 

 

 

3.1  ดินถล่ม ภัยธรรมชาติ หรือมนุษย์:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ผศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

โยธา

สถานการณ์ดินถล่ม และปัจจัยกระตุ้นจากธรรมชาติ และมนุษย์ กรณีศึกษาการออกแบบแก้ไขของลาดดินกึ่งหิน

นายวีระ วศินวรรธนะ

โยธา

เทคโนโลยีการตรวจวัดลาดดิน

นายวรวุฒิ ตันติวนิช

อื่นๆ

หลักการวิเคราะห์ดินถล่มทางธรณีวิทยา

รศ.ดร. วรากร ไม้เรียง

โยธา

หลักการแก้ไขการพิบัติของลาดดิน และกรณีศึกษา

ดร. มนตรี เดชาสกุลสม

โยธา

กรณีการแก้ไขการพิบัติของลาดงานตัดกรมทางหลวง

อ.ดร. อภินิติ โชติสังกาศ

โยธา

กรณีศึกษาพฤติกรรมการไหลซึม และพิบัติของลาดดินธรรมชาติ

 

 

 

 

 

3.2  มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายกิตติ สุขุตมตันติ

 

สรุปการแก้ไขมาตรฐานความเชื่อมต่อของมาตรฐานกับ สมอ. และรายละเอียดมาตรฐาน/ ตอบข้อซักถาม

นายสุธี ปิ่นไพสิฐ

ไฟฟ้า

ปัญหาข้อกฎหมายกับมาตรฐานไฟฟ้า

 

 

3.3  วิศวกรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ดร.สมาน ตั้งทองทวี

สิ่งแวดล้อม

วิศวกรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล

โยธา

วิศวกรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. มงคล ดำรงค์ศรี

สิ่งแวดล้อม

วิศวกรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

 

3.4  มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ศ.ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

โยธา

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

ดร. เสถียร เจริญเหรียญ

โยธา

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

รศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

โยธา

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

 

 

3.5  เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ผศ. ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

โยธา

เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

3.6  ข้อมูลปัจจุบันของระบบรางในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายนคร จันทศร

เครื่องกล

ประวัติความเป็นมา และทิศทางการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบรางของประเทศไทย และภูมิภาค

 

 

 

3.7  มาตรฐานสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร และอาคารคอนโดมิเนียม:

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ดร. วิทูร เจียกเจิม

โยธา

มาตรฐานสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร และอาคารคอนโดมิเนียม

นายไพรัช ศุภวิวรรธ์

โยธา

มาตรฐานสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร และอาคารคอนโดมิเนียม

 

 

3.8  ''Eco Town'' เมืองในฝัน (สวรรค์ที่อยากเห็น):

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ผศ. ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

โยธา

''Eco Town'' เมืองในฝัน (สวรรค์ที่อยากเห็น)

 

 

3.9  มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ฉบับใหม่:

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์

ไฟฟ้า

- มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ฉบับใหม่:

ฉบับที่1 ข้อกำหนดทั่วไป

ฉบับที่2 การบริหารความเสี่ยง

- มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ฉบับใหม่:

ฉบับที่3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต

ฉบับที่4 ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้างเทคโนโลยีการตรวจวัดลาดดิน

 

 

3.10 Building Code ความหมาย/การจัดทำ/ผลกระทบ:

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายอนุชิต เจริญศุภกุล

โยธา

Building Code ความหมาย/ การจัดทำ/ ผลกระทบ

นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล

-

Building Code ความหมาย/ การจัดทำ/ ผลกระทบ

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

โยธา

Building Code ความหมาย/ การจัดทำ/ ผลกระทบ

 

 

3.11 การซ่อมแซม และเสริมกำลังอาคารแผ่นพื้นไร้คานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์:

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

รศ.ดร. อมร พิมานมาศ

โยธา

การซ่อมแซม และเสริมกำลังอาคารแผ่นพื้นไร้คานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

 

 

3.12 มาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน:

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

ไฟฟ้า

มาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

 

3.13 อาชีพใหม่ของวิศวกร "ผู้ตรวจสอบพลังงาน":

 

ชื่อ- สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

ผอ. ดนัย เอกกมล

 

- ความเป็นมาของผู้ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2544

- การจัดการพลังงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542

- สถานภาพการดำเนินงาน ทิศทางในอนาคต

- ระดมความคิดเห็น

 

 

3.14 การป้องกันเหตุการณ์จลาจล และก่อการร้ายสำหรับอาคาร

 

ชื่อ-สกุล วิทยากร

ชื่อสาขา

ชื่อบทความ

นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

เครื่องกล

การบริหารจักการงานรักษาความปลอดภัยอาคาร

นายบดินทร์ เจียรจิตเลิศ

-

การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร

นายรพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ไฟฟ้า

เทคโนโลยีระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาคาร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

ไฟฟ้า

มาตรฐานความปลอดภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้าย

 

 

4. บทสรุป:

 

4.1 คณะทำงานได้รับแฟ้ม Excel ข้อมูลเดิมของปี 2554 จาก   คุณอัจฉราภรณ์ รอดเกลี้ยง ในเดือนกันยายน 2554 จำนวน 1แฟ้ม แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย: รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา, รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างาน, และรายชื่อรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด, ซึ่งคณะทำงานได้นำมา:

 

(ก) ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบ และหัวข้อ ตาม “สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554” ฉบับนี้

 

(ข) พร้อมทั้งคณะทำงานได้คำนวณค่าเฉลี่ย และปริมาณรวมที่เกี่ยวข้องต่างๆ คือ:

 

            - สรุปผู้มาประชุมสัมมนาโดยลงทะเบียนล่วงหน้าและจ่ายเงินล่วงหน้า 314คน

            - สรุปผู้มาเป็นวิทยากร 93 คน (วิทยากรที่ไม่ระบุสาขามีจำนวน 18คน หรือ 20%)

            - ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานประจำเดือนกันยายน 2554

 

4.2 นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ออกแบบ และจัดทำแฟ้มข้อมูล Excel ขึ้นใหม่อีกจำนวน 1แฟ้ม คือ รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดบูธในงานนิทรรศการ พร้อมทั้งคำนวณค่าเฉลี่ย และปริมาณรวมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้งคณะทำงานได้นำเข้าข้อมูล ปี 2554 จาก hard copy ที่มีอยู่เดิมจำนวน 94บริษัท ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบ สรุปผู้มาจัดบูธ 94บริษัท

 

4.3 คณะทำงานได้พัฒนารายชื่อวิทยากรพร้อมที่อยู่ติดต่อ และชื่อบทความเป็น Excel สรุปจำนวนวิทยากร 93 คน ซึ่งรวบรวม PowerPoint ได้เพียง 27บทความ โดยไม่มี proceedings ที่เป็น Microsoft Word ตลอดจนคณะทำงานได้ปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบ

 

4.4 ในระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ วสท. ครั้งนี้ คณะทำงานได้ปรับปรุงรูปแบบการ: จัดเก็บข้อมูล ที่มีอยู่เดิม 3แบบ ตลอดจนได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามขึ้น Microsoft Word  เพื่อจัดทำรายงานสรุปนอกจากนี้คณะทำงานยังได้รวบรวม คณะกรรมการจัดงานชุดต่างๆ 6ชุด พร้อมทั้งรวบรวม สรุปบันทึกรายงานการประชุม และเอกสารแนบที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดด้วย

 

 

 

 

 

Free business joomla templates