HomeEIT Anouncementประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ กทช. 1 กันยายน 2552

eit-comtia จัดหลักสูตรเร่งรัด พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking”

           

1. ที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์การอบรม: เป็นการ “การสื่อสารข้อมูลในระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หรือ “Data- NetWorking” ให้แก่ นักคอมพิวเตอร์ไทย ในหลักสูตรเร่งรัด สามวัน สำหรับการจัดฝึกอบรม พร้อมจัดสอบการสื่อสารข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ วสท. จะดำเนินการตามหลักสูตรสากล ภายใต้ความร่วมมือ จาก compTIA Inc. ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร จาก อเมริกา โดย วสท. จะใช้ห้องฝึกอบรม ที่อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. โดยใช้โน้ตบุ๊ค จำนวน หนึ่งเครื่องต่อผู้เข้ารับการอบรมหนึ่งคน ส่วนการสอบจริงครึ่งวันนั้น วสท. จะใช้ห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ในลักษณะ RealTime Examination รับรองโดย PearsonVUE Corp. สหรัฐอเมริกา ที่ชั้นหก อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม และองค์กรในสังกัด สามารถบรรลุสิ่งต่อไปนี้:

(ก) ช่วยเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการใช้งานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data- NetWorking) ให้แก่ผู้จัดการงานสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ (NetWorking Administrators) ของเมืองไทย ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้จัดการระบบงานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังจะมีความพึงพอใจในการทำงานด้านงานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วย

(ข) ช่วยให้พนักงานงานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กร มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้งานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิธีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในงานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data NetWorking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการทำ Work Shop ในครั้งนี้

(ค) ผู้เข้าสอบแต่ละคน จะได้รับใบรับรองภาษาอังกฤษ (Individual Certificate) จาก compTIA Inc. สหรัฐอเมริกา และจะได้รับใบรับรองภาษาไทย เพิ่ม จาก วสท. ด้วย

(ง) สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ผ่านการอบรม compTIA NetWork+ นั้น เพื่อให้ผู้สอบผ่านแต่ละคน สามารถ:

  • เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบงานสื่อสารเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
  • สามารถปรับแต่งค่า และติดตั้งใช้งานระบบงานสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
  • รู้จักกับสื่อ และรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ของ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ระดับสากล
  • บริหารจัดการระบบงานสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
  • รู้จักระบบความปลอดภัยด้านงานสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร

2. เนื้อหาหลักสูตรที่จะอบรม Data NetWorking: เป็น Certificate ที่มีเนื้อหาในการสอบครอบคลุมในเรื่องเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การตั้งค่า และการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคขององค์กร ซึ่งบริษัทชั้นนำอย่าง Dell, HP, Ricoh, Sharp, และ Xerox, ต่างก็ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางเครือข่าย และทางเทคนิค ของตน เข้ารับการอบรม CompTIA Network+ เพราะ CompTIA Network+ ได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (DoD- Department of Defense) อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2555

3. ระยะเวลา (Period): สามวัน (ระหว่างเวลา 09.00– 16.00น.) โดยจะเริ่มต้นด้วยการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Training) สามวัน และสอบจริงอีกครึ่งวัน ที่ห้องสอบชั้นหก อาคาร วสท. รับรองจาก compTIA Inc. สหรัฐอเมริกา

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม (Participants): พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าอบรม ได้แก่: ผู้จัดการงานสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ (Data- NetWorking Administrators) ของไทย ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Communications) นาน สองปีขึ้นไป โดยมีระยะเวลาอบรมเร่งรัดสามวัน รวมถึง ผู้ดูแลระบบงานสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร, ช่างเทคนิคระบบงานสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์นาน ห้าปีขึ้นไป, ผู้ติดตั้งระบบงานสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์, และช่างติดตั้งโครงข่ายสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของไทย

5. วิทยากรผู้ดำเนินการการอบรม: คุณสนั่น เกื้อกุลศาสนกิจ และคุณนพพล ยุวภูมิ พร้อมผู้ช่วยวิทยากร คุณภัทรพร พงษ์ไพฑูรย์:

Khun Sanan Kurkulsatsanakit: 1995 Bachelor of Science in Technical Education in Computer Technology King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok ประสบการณ์ 15ปี จาก InterNet Thailand Public และ Dragons Move Co., Ltd. พร้อมด้วย Project+, Security+, และ Network+ Certifications, จาก compTIA Inc.

Khun Noppon Yuwapoom 2002 Bachelor degree of Science in Computer Science at Chulalongkorn University ประสบการณ์ 10ปี จาก ภาควิชา คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ InterNet Thailand Public ปัจจุบัน อยู่ และ Dragons Move Co., Ltd. พร้อมด้วย Certifications จาก: compTIA Inc. แปดใบ, CISCO เจ็ดใบ, Juniper Networks สี่ใบ, ไมโครซอฟต์ หนึ่งใบ, MicroTik หนึ่งใบ, และ EMC Information Storage หนึ่งใบ รวม 22ใบ

 

                                                                                 Download แผ่นพับ PDF

Free business joomla templates