HomeEIT Anouncement"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

     

วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

2 ธันวาคม 2556

1. ที่มาที่ไป, วัตถุประสงค์, และความจำเป็น, ในการจัดทำระเบียบจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใบรับรองโดย วสท.: สืบเนื่องจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในระดับสากล ส่งผลให้เกิดการขยายวงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ารวมตัวกันกับเทคโนโลยีสื่อสารอีเล็คทรอนิคส์ จนกลายเป็นการใช้งานเทคโนโลยีไอซีที หรือ Information and Computer Technology กันอย่างกว้างขวาง ทั้งใน และต่างประเทศนั้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีทั้งการควบคุม และให้การรับรองคุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย อย่างเป็นกิจจะลักษณะ และเนื่องจากในปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยีไอซีที ในประเทศไทย ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง อันเป็นผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จนส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยี ไอซีที ขึ้นในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบสังคมนักคอมพิวเตอร์ไทย โดยให้การรับรองคุณสมบัตินักคอมพิวเตอร์ไทย เป็นรายพื้นที่เทคโนโลยี (Technical Specialties) ตามระดับความชำนาญการ (Technical Strengths) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country-wise Competitiveness) ตลอดจนถึงการรักษาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย (Social Life Quality) ที่จะได้รับการหลอมตัวเข้ากับการใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีจากต่างประเทศ ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วัตถุประสงค์ ในการจัดทำระเบียบจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใบรับรองโดย วสท.: เพื่อดำเนินการจัดสอบ และให้การรับรองคุณสมบัตินักคอมพิวเตอร์ไทย เป็นรายพื้นที่เทคโนโลยี (Technical Specialties) ตามระดับความชำนาญการ (Technical Strengths) เพื่อสนับสนุนการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) ตลอดจนถึงการรักษาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย (Social Life Quality) ในยุคไอทีทันสมัย (ICT Globalization)

 

เพื่อการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย ให้มีเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะเช่นในประเทศอื่นๆ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. โดย คุณกุมโชค ใบแย้ม (ประธานสาขาฯ วาระปี 2551 ถึง 2556) จึงได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU- Memorandum of Understanding) กับ CompTIA Incorporation สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร และดำเนินการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ทั่วโลก นับ 200ประเทศ มานาน 30ปี) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในการร่วมกันจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทยโดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์สากล ที่มีผู้สอบได้ใบรับรอง (Certifications) จาก CompTIA แล้วทั่วโลกรวมหลายล้านคน

และต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2556 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. โดย คุณกุมโชค ใบแย้ม (ประธานสาขาฯ วาระปี 2551 ถึง 2556) ยังได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU- Memorandum of Understanding) กับ CDL- Computer Driving License ประชาคมยุโรป (ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร และดำเนินการจัดสอบผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลก นับร้อยประเทศ มานาน 15ปี) ในการร่วมกันจัดสอบผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไทย (หรือธุรกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ e-transactions Service Providers) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์สากล ที่มีผู้สอบได้ใบรับรอง (Certifications) จาก CDL แล้วทั่วโลกรวมหลายสิบล้านคน

2. จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ งานจัดทำห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล วสท.: เพื่อให้ วสท. สามารถจัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ได้ตามประสงค์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. โดย คุณกุมโชค ใบแย้ม (ประธานสาขาฯ วาระปี 2551 ถึง 2556) จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2556 แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/ พีซี มือสอง จากองค์กรเอกชนหลายแห่ง และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก: บริษัท เอบีบี จำกัด, IBM Solutions Delivery (Thailand) Co., Ltd., และ บจก. ยิบอินซอย, ทำให้ สำนักเลขาธิการ วสท. เริ่มทยอยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/ พีซี ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ เข้าใช้งานในระดับต่างๆกัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา รายละเอียดดังนี้:

ห้องสอบคอมพิวเตอร์ CDL ใช้โน้ตบุ๊ค จำนวน 41เครื่อง ที่ชั้นสี่ ห้องอบรมสาม ใช้โต๊ะเก้าอี้ ที่ วสท. มีใช้อยู่เดิม

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ CDL ใช้โน้ตบุ๊ค จำนวน 41เครื่อง ที่ชั้นสี่ ห้องอบรมสี่ ใช้โต๊ะเก้าอี้ ที่ วสท. มีใช้อยู่เดิม

ห้องสอบคอมพิวเตอร์ Pearson VUE ใช้คอมพิวเตอร์พีซี จำนวน 13เครื่อง ที่ชั้นหก คาดว่า วสท. จะพิจารณาจัดหาโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ CTTV สี่ชุด

ห้องเตือนภัยแห่งชาติ ที่ วสท. ได้รับบริจาค จาก การนิคมอุตสาหกรรม หนึ่งล้านบาท สำหรับการณ์นี้ ใช้โน้ตบุ๊ค จำนวน 11เครื่อง

และโน้ตบุ๊ค จำนวน 42เครื่อง สำหรับการให้บริการเช่าออกนอก วสท. กรณีทำอบรมต่างๆที่ต้องการคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ในลักษณะสัญจร

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ผู้แทน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. เข้ารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ บริจาค โดย บริษัท เอบีบี จำกัด ภาพจากซ้าย: คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ์ ผู้จัดการ วสท., ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณอาร์ตูโร แม็กไซไซ เจอาร์ นีวา, คุณสุชาดา ตั้งเจริญศรีสกุล, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท. (ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระ 2551 ถึง 2556), คุณไมเคิล เดวิด เบิร์ก, และคุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้า และภาคีคอมพิวเตอร์ วสท.

            

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. มอบโล่ขอบคุณ บริษัท เอบีบี จำกัด และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ภาพจากซ้าย: คุณสรายุธ โอภาสศิริวิทย์, คุณศราวุธ ขำนิกุล, คุณแสงดาว การะภักดี, ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ์ ผู้จัดการ วสท., คุณอาร์ตูโร แม็กไซไซ เจอาร์ นีวา, คุณสุชาดา ตั้งเจริญศรีสกุล, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณไมเคิล เดวิด เบิร์ก, คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้า และภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., และคุณภาศิรินทร์ คีรีรัตน์

          

ภาพขณะลงนามรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ บริจาค โดย บริษัท เอบีบี จำกัด ภาพจากซ้าย: ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ์ ผู้จัดการ วสท., คุณสุชาดา ตั้งเจริญศรีสกุล, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้า และภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., และ คุณไมเคิล เดวิด เบิร์ก

         

Ntamp Co., Ltd. นำโดยคุณวิรัช ภาคีไฟฟ้า และภาคีคอมพิวเตอร์ วสท. ระดมช่างผู้ชำนาญ เข้าดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ และติดตั้ง BackBone Gigabit Switch 48ports สำหรับระบบ LAN พร้อม Wall Mount Rack 9U แบบมีพัดลมดูดความร้อน และ AC power 6Outlets ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งแล้วเสร็จตามกำหนด

3. งานจัดทำห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล วสท. ห้องแรก: สำนักเลขาธิการ วสท. เห็นสมควรจัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล วสท. ห้องแรก ที่ชั้นสี่ อาคาร วสท. โดยใช้วิธีสอบราคา และพิจารณามอบหมาย Ntamp Co., Ltd. เข้าติดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน CDL ห้อง1 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 จนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ขอให้ CDL (Thailand) เข้าดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และพร้อมใช้งานห้องสอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตลอดจนติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมการสอบ ของ CDL เพิ่มเติม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และ CDL ได้พิจารณาให้การรับรองห้องสอบดังกล่าว เป็นห้องสอบคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน CDL ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นมา

ต่อมาวันที่ 23/ 24 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ได้จัดฝึกอบรม ให้ใบรับรอง (Certifications) วิชา CDL Project Management โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 22คน ปรากฏผลใช้งานห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน CDL ในครั้งนี้ เรียบร้อยดีเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง วสท. จะทยอยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/ พีซี เข้าติดตั้ง และขึ้นทะเบียนห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐาน CDL ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 2.

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (CDL Certification) วิชา “ICT Project Management” วันที่ 23/ 24 พฤศจิกายน 2556 โดย อ. วลีพร จิตรพงษ์ วิทยากรรับรอง จาก CDL

 
        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย วันกล่าวเปิดงานฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (CDL Certification) วิชา “ICT Project Management” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โดย คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท. (ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระ 2551 ถึง 2556), ร่วมกับ Dr. Hugh O’CONNELL กรรมการผู้จัดการ CDL Thailand และถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร เป็นที่ระลึก จากซ้าย: คุณแสงดาว การะภักดี, อ. นพพงศ์ พงศ์หิรัญ, อ. วลีพร จิตรพงษ์, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., Dr. Hugh O’CONNELL, และดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท.

 

                                                                          Download PDF file

Free business joomla templates