HomeEIT Anouncement"ซิป้า"บุกเวียดนาม โชว์นวัตกรรมทางปัญญา "เอสเอสเอ็มอี"

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

 ประกาศ
กรมโยธาธิการเปิดขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบแล้วไปยื่นเอกสาร

ได้ที่กองควบคุม อาคารกรมโยธาธิการ ,พระราม 6

    เอกสารที่ใช้ในการยื่น

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. ใบประกอบวิชาชีพ,วิศวกร ,สถาปนิก

4. ใบรับรองการสอบของสภาวิศวกร

5. สำเนาวุฒิบัตร ผ่านการอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ

6. รูปถ่าย

        รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของกรมโยธาธิการ 

 http://www.dtcp.go.th/dpt2549/annouce/en_cpd/reg_detail.pdf

 

µ กำหนดการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร              Download

µ รายละเอียดหลักสูตร"ผู้ตรวจสอบอาคาร        Download

µ ใบสมัครผู้ตรวจสอบอาคาร                          Download

 

 

 

Free business joomla templates