HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับ NSTDA- National Science& Technology Development Agency

ภาพดาวเทียมแสดงการลดลงของป่าไม้เมืองไทยในรอบ 35 ปี

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่บางส่วนในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

sat-2.jpg

ภาพซ้าย :  ภาพพิมพ์เคมีใช้ในการประเมินพื้นที่ป่าไม้ โดยเทคนิคการจำแนกจุดภาพ ปี 2516 พบพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขณะนั้น มีประมาณ 52% ของพื้นที่ 2.2ล้านไร่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาพขวา :  ภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็น BitMap ปี 2552 แฟ้มภาพจาก Google แสดงผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ความละเอียดภาพ หนึ่งเมตรต่อหนึ่งจุดภาพ

ผลเปรียบเทียบด้วยสายตาระหว่างพื้นที่ป่าไม้ที่ปรากฏในภาพทั้งสอง อาจเห็นได้โดยชัดเจนว่า มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ลดลงถึงประมาณห้าเท่า ในระยะเวลา 35ปีที่ผ่านมา

                                                                                  เนื้อหาโดย  ดร.ชวลิต ทิสยากร

Free business joomla templates