HomeCommitteeคุณสุภัค ลายเลิศ

ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร

ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร            

DR.CHIEANCHUANG (AUDI) KALAYANAMITR

104 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (662) 938-3831  แฟกซ์ : (662) 938-3831

โทรศัพท์มือถือ (6686) 460-1545, (6689) 123-5750

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2493  ,  ธิดา จำนวน 3 คน

การศึกษา

 1. ปริญญาเอก สาขา SYSTEMS AND MANAGEMENT SCIENCES

GREENWICH UNIVERSITY, USA. ปี 2528

วิทยานิพนธ์ : RESOURCES ALLOCATION FOR MULTI-PLANT CAPACITY REQUIREMENT PLANNING

 1. ปริญญาเอก (CANDIDATED) SYSTEMS SCIENCES AND ENGINEERING

PORTLAND STATE UNIVERSITY , OREGON , USA. ปี 2518 - 2522

 1. บัณฑิตวิทยาลัย สาขา ENVIRONMENTAL ENGINEER

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, USA. ปี 2517

 1. ปริญญาตรี สาขา INDUSTRIAL ENGINEER (เกียรตินิยม MAGNA CUMLAUDE)

       ADAMSON UNIVERSITY, PHILIPPINES ปี 2516

 1. เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2513 – 2514
 2. มัธยมศึกษาปลาย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ปี 2512
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซ็นต์ดอมินิค ปี 2509

การทำงาน

 

ภาครัฐ             

ปัจจุบัน

 1. อนุกรรมาธิการ; ตรวจสอบการทุจริต, ในกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล, วุฒิสภา
 2. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (ครม.อนุมัติ 26 ธ.ค. 2548) 
 3. ที่ปรึกษาสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีลาว
 4. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการชายแดน (อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS) สภาผู้แทนราษฎร
 5. อนุกรรมาธิการ, ตรวจสอบข้อร้องเรียน, กมษ.ตำรวจ, สภาผู้แทนราษฎร       

อดีต

 1. ที่ปรึกษากรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่สิ่งแวดล้อมสื่อสาร และโทรคมนาคม , วุฒิสภา
 2. ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการ กิจการชายแดนไทย , สภาผู้แทนราษฎร
 3. คณะกรรมการมาตรฐาน ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 4. ที่ปรึกษากรรมการบริหาร, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ
 5. ผู้ชำนาญการประจำสภาผู้แทนราษฎร
 1. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (2549)
 1. ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เชิงลึกและประชาสัมพันธ์, คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
 2. ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการ การติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย
 1. รองประธานและอนุกรรมาธิการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. ประกันสังคม 2537, สภาผู้แทนราษฎร
 2. รองประธานและอนุกรรมาธิการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ,

สภาผู้แทนราษฎร

 1. รองประธานและอนุกรรมาธิการด้านการเกษตรในคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, วุฒิสภา
 2. อนุกรรมาธิการด้านพลังงานการสื่อสารโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,วุฒิสภา
 3. คณะกรรมการโครงการคอคลอดกระแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
 4. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (กร ทัพรังสี) สำนักนายกรัฐมนตรี
 5. ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, วุฒิสภา 1 สมัย
 6. ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการ การแรงงานและสวัสดิการสังคม, สภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย
 7. ที่ปรึกษากรรมาธิการ การสิ่งแวดล้อม, สภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย
 8. ที่ปรึกษากรรมาธิการ การอุตสาหกรรม, สภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
 9. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คอคลอดกระ, สภาผู้แทนราษฎร
 10. ที่ปรึกษาประจำรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข (นายทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์) ค.ร.ม. อนุมัติ 2538
 11. ที่ปรึกษาประจำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตรีจำลอง  ศรีเมือง)
 12. กรรมการบริหาร กทม. โครงการรถไฟฟ้า , โครงการบำบัดน้ำเสีย
 13. ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาขาไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค

 

ภาคเอกชน

ปัจจุบัน

 1. 2554 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเนอเซล (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการ : นำเข้า, ผลิต, จำหน่ายยาแพทย์แผนทางเลือก

 1. 2553 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนกรรมการ บริษัท พีเอสซีซี จำกัด

กิจการ : พัฒนา, ผลิต, จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ดีเซลผสมก๊าซแอลพีจี และส่งออก

 1. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ซำปอกง เซอร์วิส จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอโคนิค มีเดีย จำกัด

กิจการ : การนำเข้า ส่งออกและประชาสัมพันธ์,สื่อสร้างสรรค์, สาระบันเทิง

 1. 2545-ปัจจุบัน : หุ้นส่วน, กรรมการบริหาร บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด

      กิจการ : MANAGEMENT CONSULTANT & DEVELOPMENT

      (GOOD GOVERNANCE) ให้แก่องค์กรของรัฐวิสาหกิจและเอกชน

 • องค์กรสุรา
 • โรงงานไพ่ 
 • การเคหะแห่งชาติ 
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                                    
 • บมจ.ปตท.  
 • โรงงานยาสูบ   
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด  
 • ธนาคารออมสิน

 

 

 1. 2545-ปัจจุบัน:  ผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนาเซรามิคส์ จำกัด

       กิจการ : ผู้ผลิตสินค้าเซรามิคส์

 1. 2538 – ปัจจุบัน:  กรรมการบริหาร บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด

            กิจการ : ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

 • โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศอินเดีย สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม2551
 • โครงการวิจัยสินค้าส่งออกที่แข่งขันได้และสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศจากผลกระทบ FTA ไทย – อินเดีย ไทย – ออสเตรเลีย และไทย – นิวซีแลนด์ และแผนกลยุทธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
 • โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท BIRELEY จำกัด
 • โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท KING STARLAND จำกัด
 •     โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท BLUE SUPPHIRE GOLF CLUB จำกัด
 • โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท SIAM EASTERN INDUSTRIAL PARK จำกัด
 • การศึกษาความเป็นไปได้โครงการรถไฟฟ้าบรรทุกสินค้าจังหวัดชลบุรี – ระยอง

 

 

 1. 2533-ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท MAXON SYSTEM (THAILAND)

กิจการ :  ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการส่งออก, SET – TOP – BOX T.V. , TV.TUNER                

 1. 2533-ปัจจุบัน :  ผู้ถือหุ้นบริษัท PCB Centre (Thailand) จำกัด เขตอุตสาหกรรมสหพัฒน์ , ศรีราชา

              กิจการ : ผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อการส่งออก

ภาคเอกชน

อดีต

 1. 2542 – 2545 :  กรรมการบริหาร บริษัท สยามซินเทค คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จำกัด

             กิจการ  : บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

 1. 2537 – 2542 :   ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและจัดการโครงการ จำกัด

            กิจการ : วิศวกรที่ปรึกษา

            ชนิดงาน  : 

 • ศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคของไทย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของ รถไฟขนส่งสาย ชลบุรี – ระยอง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของท่าเรือน้ำลึก จังหวัดระยอง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของรถไฟฟ้าสายรอง (กทม.)
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบำบัดน้ำเสีย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของเขตโทรคมนาคมเสรี                                                                                           
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคอคลอดกระ
 •  ศึกษาความเป็นไปได้ของศูนย์แสดงสินค้า
 • รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแยกก๊าซ ท่อก๊าซ (JDA)
 • รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเรือน้ำลึกระยอง
 • ออกแบบเส้นทางรถไฟสายท่าเรือระยอง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท่าจอดเรือขนส่ง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโรงงานอุปกรณ์โทรคมนาคม

 

 1. 2533 – 2537 :  ประธานกรรมการ บริษัท เพ็มโก้ จำกัด

       กิจการ  :  การร่วมทุน

            ชนิดสินค้า  :

 • ศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคของไทย
 • โรงงาน PRINTED CIRCUIT BOARD (HONGKONG)
 • โรงงาน TELECOMMUNICATION EQUIPMENT (KOREA)
 • โรงงาน อุปกรณ์ DISK DRIVE (USA)
 • โรงงาน รองเท้าส่งออก (ไทย)
 • อสังหาริมทรัพย์ (APARTMENT) ไทย
 • การนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า (จีน)
 • โรงพยาบาลนานาชาติ ภูเก็ต
 • สายการบิน TROPICAL SEA AIRLINE (USA)

 

 

 

 

 1. 2530 – 2533 : ประธานบริษัท U.S. PACIPIC FIM CORP, CALIFORNIA USA.

             กิจการ :  วิศวกรรมออกแบบและจ้างผลิต

 ชนิดสินค้า  :  CELLULAR TELEPHONE TESTER

 1. 2530 – 2531 :  รองประธาน บริษัท CIMATION – THOR CORP.,CALIFORNIA USA

       กิจการ :  โรงงานออกแบบและผลิต

      ชนิดสินค้า :  TOOLING , CNC. PUNCHING MACHINES

 1. 2526 – 2530 :  ผู้อำนวยการ , ฝ่ายโรงงานสำนักงานใหญ่ บริษัท VARIAN ASSOCIATES CORP. PALOALTO ,                               CALIFORNIA , USA.

กิจการ :  โรงงาน  64  แห่งทั่วโลก (NEW YORK STOCK EXCHANGE PUBLIC  LISTED)

ชนิดสินค้า :  โทรคมนาคม , เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์,อุปกรณ์ผลิต WAFER FAB. มากกว่า 3,000 ชนิด

งาน :  สร้างโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้าน ELECTRONICS 

ผลงาน : ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล “YOUNG MANUFACTURING ENGINEER OF THE YEAR” จาก SOCIETY OF MANFACTURING ENGINEER.

 1. 2525 – 2526 :   ผู้จัดการโครงการ บริษัท GTE PRODUCT CORP., USA

 กิจการ  :  วิศวกรออกแบบและผลิต เพื่อกระทรวงกลาโหม , สหรัฐอเมริกา (DEFENSE CONTRACTOR)

            ชนิดสินค้า : อุปกรณ์โทรคมนาคม อาวุธ ดาวเทียม สำหรับโครงการ STARWAR

            งาน  :  สร้างระบบ CAD – CAM SYSTEM และมาตรฐานอุปกรณ์ (PROJECT MANAGER)

 1. 2523 – 2525 :  ผู้จัดการโครงการ บริษัท OMARK INDUSTRIES OREGON, USA

              กิจการ :  โรงงานออกแบบและผลิต (6 แห่งทั่วโลก)

            ชนิดสินค้า : เลื่อยตัดไม้ (CHAINSAW)

              งาน :  สร้างระบบ CAD – CAM , วิศวกรอุตสาหการ ( SENIOR INDUSTRIAL ENGINEER)

       :  สร้างระบบวางแผนโรงงานให้แก่ผู้บริหาร (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

 1. 2520 – 2523 : วิศวกรอาวุโส บริษัท FREIGHT LINER CORP., OREGON, USA

              กิจการ :  โรงงานออกแบบและผลิต (5 แห่งทั่วโลก)

              ชนิดสินค้า : รถ TRUCK ใหญ่ ชนิด หัวลาก  CLASS 8 , 9

            งาน :  สร้างระบบ  CAM (COMPUTER-AIDS-MANUFACTURING)

          วิศวกรโรงงาน (PRODUCTION ENGINEER)

 1. 2518 – 2520 :  วิศวกร บริษัท CASCADE CORP., OREGON, USA

             กิจการ :  โรงงานออกแบบและผลิต 

             ชนิดสินค้า : รถยกสินค้า  (LIFT TRUCK ATTACHMENT)

             งาน :  วิศวกรโรงงาน  (MANUFACTURING ENGINEER)

 

ภาคสังคม      

 1. 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ WADETHAI (พลังงาน)
 2. 2553 – ปัจจุบัน : รองประธานสมาคม สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทย-จีน (เศรษฐกิจ)
 3. 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเทพสิริ (โรงพยาบาล)
 4. 2552 :  กรรมการและผู้วิจัยหนังสือ “ธรรมนูญ 9 ประการ ตามพระยุคลบาท”  สภาวิจัยแห่งชาติ
 5. 2550 - ปัจจุบัน :  กรรมการ “โครงการ 80  ล้านเมล็ดเพื่อพ่อ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 6. 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (พัฒนาสิ่งแวดล้อม)

อดีต

 1. 2549-2551 :  ผู้จัดรายการวิทยุรัฐสภา FM.87.5 รายการ “ประชาธิปไตย”
 1. 2543 :   ผู้รวบรวมรายชื่อ 136,000 ราย เพื่อเสนอแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ล้มละลาย 2541 เสนอรัฐสภา
 2. 2544 – 2545 :  พิธีกรรายการวิทยุ “อรุณสวัสดิ์” FM. 94 รายการข้อเท็จจริงวันนี้ FM. 94

 รายการ TV UBC ช่อง 7 หนี้แผ่นดิน

 1. 2543 – 2544 : อนุกรรมการ การจัดตั้ง บริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
 2. 2540 – 2546 : นักเขียนประจำ COLUMN “ระดมสมอง” หน้า 1 นสพ. สยามธุรกิจ
 3. 2536 – 2542 : ประธานสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียน EKAMAI INTERNATIONAL SCHOOL
 4. 2542:  คณะกรรมกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย

              (ตัวแทนรองนายกรัฐมนตรี กร ทัพพะรังสี) ประธานกรรมการ บริหาร ร.ฟ.ท.   ฯพณฯ สมภพ อมาตยกุล

 1. 2540 : กรรมการปรับปรุงโครงการสร้างอุตสาหกรรม 

(ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม) ฯพณฯ สมภพ อมาตยกุล (รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม)

 1. 2538:   กรรมการและผู้ประสานงาน “วิกฤตสัญจร” ประชุมใหญ่ระดับประเทศ

       (ประธานจัดประชุม อานันท์ ปันยารชุน)

งานวิชาการ

 1. 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา THAITRADE AND INDUSTRIES MEDIA CO., LTD. (TTIM) วารสาร 5 ฉบับ

(FOOD/BEVERAGE, PLANT ENGNEERING), IPTV. จัดงานแสดงสินค้า

 1. 2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา GRAND PRIX CO., LTD. (วารสารยานยนต์ 13 ฉบับ), IPTV, TV. ดาวเทียม,

รับจัดงานแสดงยานยนต์ (MOTORSHOWS)

 1. 2547 - ปัจจุบัน :  อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้า
 2. 2547 - ปัจจุบัน :  อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. 2546-ปัจจุบัน    อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุรนารี
 4. 2544-ปัจจุบัน    วิทยากร ประจำโครงการ THE BOSS
 5. 2548-ปัจจุบัน    วิทยากร ประจำโครงการ NANO MBA
 6. 2544 – 2546:  อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ม.ศ.ว.ประสานมิตร
 7. 2535 – ปัจจุบัน   :  CHAIRMAN INTERNATIONAL CONFERENCE = 60 กว่าครั้ง ของ ASIA BUSINESS FORUM ในหัวข้อ FINANCE, PRIVATIZATION,   INFRASTRUCTURE, ENVIRONMENTAL
 1. 2540 – 2544    :  อาจารย์ประจำ อาจารย์ที่ปรึกษา จัดตั้งหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
 2. 2537 – 2540    :   อาจารย์ประจำหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหานคร
 3. 2534 – 2540    : อาจารย์ประจำสอนวิทยาลัย กองทัพอากาศชั้นสูง , หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง , วิชาเศรษฐศาสตร์
 4. 2534 – 2537    :  อาจารย์ที่ปรึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สมาชิก

 1. อดีต เลขาธิการ พรรคประชาราช (2550)
 2. วุฒิสมาชิก SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEER, USA  (SME)
 3.  วุฒิสมาชิก INTERNATIONAL INSTITUTE OF INDUSTIAL ENGINEER, USA (IIIE)
 4. ภาคีสมาชิก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไทย  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สมาชิก, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (อุตสาหการ , คอมพิวเตอร์)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. ตติยาภรณ์ช้างเผือก ปี 2552
 2. ตติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2546
 3. จตุรถาภรณ์ช้างเผือก ปี 2544
 4. จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2542
 5. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ปี 2540
 6. เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย ปี 2538

 

 

Free business joomla templates