HomeEIT AnouncementDr. Shunji MURAI ผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายดาวเทียมเยือนไทย

ประกาศสาขา

Display # 
# Title Author Hits
21 ประชุมเทคนิคพิจารณ์ Set Top Box Written by EIT-Computer 5318
22 กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. Written by EIT-Computer 4067
23 ประชุมประชาพิจารณ์ ICT Project Management Written by EIT-Computer 4557
24 วสท. ได้รับบริจาคโน้ตบุ๊คจากไอบีเอ็ม Written by EIT-Computer 3717
25 สรุปผลการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 Written by EIT-Computer 4051
26 eit-comtia จัดหลักสูตรเร่งรัด พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data NetWorking” Written by EIT-Computer 4175
27 วสท. จัดตั้งห้องสอบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล Written by EIT-Computer 3791
28 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy” Written by EIT-Computer 4382
29 การประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย” Written by EIT-Computer 4634
30 พิธีมอบรางวัล วิศวกรคอมฯยอดเยี่ยม 2555 Written by EIT-Computer 4192

Page 3 of 11

Free business joomla templates