HomeEIT Anouncementข่าวการสัมภาษณ์เรื่อง 3G

ข่าวการสัมภาษณ์เรื่อง 3G

 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท.

เข้าสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่มาตรการจัดการระบบงาน 3G ให้วิศวกรไทยรับทราบ

 (ข่าววันที่ 5 พฤษภาคม 2553)

1. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ

วิศวกรผู้บริหาร กระทรวงไอซีที (ICT)

ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสาร (Regulator)

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน เจ็ด ท่าน คือ: คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท., คุณรังศินี เสาวเวียง, และ คุณเอื้องฝน สุภาวงศ์ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พิเศษ คุณเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โดยมีวัตถุประสงค์ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลงานพัฒนาระบบ 3G (Regulator) ของประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่สู่มวลวิศวกรไทยต่อไป หลังจากนั้น วสท. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับการสัมภาษณ์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน:

 

  3a.png

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้แทนกระทรวงไอซีที เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

 

 

  2a.png

หลังการสัมภาษณ์ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภาพจากซ้าย: คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้า วสท., ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณณรงค์ เบญจบุญนนท์., ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ สามัญคอมพิวเตอร์ วสท., คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์, คุณเมธินี เทพมณี, คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., และคุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท.

........................................ LogoFinal.........................................

 

2. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ

วิศวกรผู้บริหาร กทช.

ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสาร (Regulator)

   

วันที่ 9 เมษายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน แปดท่าน คือ: คุณชัยเชวง กฤตยาคม, ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท., คุณรังศินี เสาวเวียง, และ คุณเอื้องฝน สุภาวงศ์ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พิเศษ ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ สามัญไฟฟ้า วสท. และประธาน กทช. โดยมีวัตถุประสงค์ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลงานพัฒนาระบบ 3GRegulator) ของประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่สู่มวลวิศวกรไทยต่อไป หลังจากนั้น วสท. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับการสัมภาษณ์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน (

 

  3a.png

ภาพบรรยากาศของการสัมภาษณ์ผู้แทน กทช. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

 

  ต่างมอบของที่ระลึกแก่กัน

 

 

   4a.png    5a.png
 

ภาพจากซ้าย: ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ สามัญไฟฟ้า วสท., คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท.

 
 

ภาพจากซ้าย: คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท. และศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ สามัญไฟฟ้า วสท.

 

 

 

 

 

 

 

 

6a.png

 

หลังการสัมภาษณ์ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกัน

ภาพจากซ้าย: ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ สามัญคอมพิวเตอร์ วสท., ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ สามัญไฟฟ้า วสท., คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท. และคุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท.

 

........................................ LogoFinal.........................................

 

 

 

3. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ

วิศวกรผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)

ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการ (Operator) ด้านการสื่อสาร

 

 

วันที่ 8 เมษายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน เจ็ดท่าน คือ: คุณชัยเชวง กฤตยาคม, ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท., คุณรังศินี เสาวเวียง, และ คุณเอื้องฝน สุภาวงศ์ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT) โดยมีวัตถุประสงค์ รับทราบนโยบายการพัฒนางานให้บริการระบบ 3G (Operator) ในภาครัฐ ของประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่สู่มวลวิศวกรไทยต่อไป หลังจากนั้น วสท. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับการสัมภาษณ์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

 

 

7a.png

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้แทน TOT เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

 

 

 

 

 

8a.png

 

หลังการสัมภาษณ์ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภาพจากซ้าย: คุณมาลี ด่านสิริสันติ, คุณรังศินี เสาวเวียง, คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท., ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ, คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., และ ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท.

 

 

........................................ lg.png.........................................

 

 

 

 

4. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ

วิศวกรผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT)

ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการ (Operator) ด้านการสื่อสาร

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2553 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จำนวน 6 ท่าน คือ: คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท., ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก. วสท., คุณรังศินี เสาวเวียง. และ คุณเอื้อมฝน สุภาวงศ์ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พิเศษ ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) โดยมีวัตถุประสงค์ รับทราบนโยบายการพัฒนางานให้บริการระบบ 3G (Operator) ในภาครัฐ ของประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่สู่มวลวิศวกรไทยต่อไป หลังจากนั้น วสท. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับการสัมภาษณ์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

    

9a.png

 

ภาพบรรยากาศของการสัมภาษณ์ผู้แทน CAT TeleCom Public เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

  

 

10a.png

หลังการสัมภาษณ์ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกัน

ภาพจากซ้าย: คุณมาลี ด่านสิริสันติ, คุณรังศินี เสาวเวียง, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า วสท., ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธ์, คุณชัยเชวง กฤตยาคม สามัญไฟฟ้า วสท., คุณปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้า วสท. และ ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท.

 

 

........................................ lg.png.........................................

 

 

 

 

 

Free business joomla templates