HomeEIT Anouncementวสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT

วสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

นำเสนอแนวคิด “การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขัง”

ต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที
 
28dec2011-1.jpg

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาไอซีทีของไทย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก0100/ 3430 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ขอเชิญ วสท. เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูล ประเด็นผลกระทบ และมาตรการที่ต้องการจะให้กระทรวงไอซีทีสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

นำเสนอแนวคิด “การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขัง”

ต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที
 

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาไอซีทีของไทย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก0100/ 3430 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ขอเชิญ วสท. เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูล ประเด็นผลกระทบ และมาตรการที่ต้องการจะให้กระทรวงไอซีทีสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

 จึ่งในระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ วสท. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จึงได้ร่วมระดมสมองเตรียมการนำเสนอแนวคิด “การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขัง” ต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ในวันรุ่งขึ้น

28dec2011-2.jpg
 ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหลายภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมไอซีที ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาไอซีทีของไทย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก0100/ 3430 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ขอเชิญ วสท. เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูล ประเด็นผลกระทบ และมาตรการที่ต้องการจะให้กระทรวงไอซีทีสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

 จึ่งในระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ วสท. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จึงได้ร่วมระดมสมองเตรียมการนำเสนอแนวคิด “การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขัง” ต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ในวันรุ่งขึ้น

 chart.jpg
  28dec2011-1.jpg

ภายหลังคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. นำเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วมขังต่อรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภาพจากซ้าย: คุณสิริโชติ สิงห์ษา ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., คุณมาลี ด่านสิริสันติ ช. ผจก วสท., น.อ. รศ. ดร. ประสงค์ ประณีตพลกรัง, นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที, คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท., ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์ วสท., คุณพิศาล จอโภชาอุดม สามัญไฟฟ้า วสท., คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ สามัญคอมพิวเตอร์ วสท.

Free business joomla templates