HomeEIT Anouncementการประชุมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย”

คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA ร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทย

 

 
ข่าวความร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทย
ระหว่าง คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกา

 

 

eit201226_ข่าวความร่วมมือวสท.comTIA                            26 ธันวาคม 2563ข่าวความร่วมมือ จัดสอบ นักคอมพิวเตอร์ไทย
ระหว่าง คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. กับ comTIA สหรัฐอเมริกา

ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้ว ว่า  ประเทศไทย ได้ เร่งรัด การพัฒนา การใช้งาน ไอซีที ใน กระบวนธุรกิจ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นที่ทั่วถึงกัน ทั้ง ประเทศ แก่ นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000คน จึงมีความจำเป็น จะต้อง มีระบบจัดสอบให้การรับรอง ความสามารถ การใช้งานไอซีที ที่เชื่อถือได้ ใน ระดับสากล เพื่อรองรับ การแข่งขัน เชิงเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ (Country- wise Economic Competitiveness)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก มติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนด ความต้องการนักคอมพิวเตอร์ ใน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบาย เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งเป็น โครงการ ภายใต้ นายกรัฐมนตรี (EEC- Eastern Economic Corridor) เพียง แห่งเดียว มาก ถึง สามแสนคน ใน ห้าปี ข้างหน้านี้ นั้น ว่า จะต้อง มี หนังสือรับรอง ความเป็น นักคอมพิวเตอร์ จาก องค์กร เชื่อถือได้ ในระดับสากล ประกอบเข้ากับ ปริญญาตรี ใน สาขาวิชาใดๆ ก็ๆได้

ทั้งนี้ ปรากฏชัดเจน ในรอบหลาย ทศวรรษ หลังนี้ แล้ว ว่า ปริญญาตรี ที่ได้รับ ใน สาขาคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัย ต่างๆ ทั่วโลก นั้น หมายความเพียงว่า บุคคล นั้นๆ จะ มีความรู้ ใน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ตาม ศักดิ์ และสิทธิ์ แห่ง ปริญญา นั้น ทุกประการ แต่ มิได้ หมายความถึงว่า บุคคลนั้น จะ มี ความสามารถ การใช้งาน คอมพิวเตอร์ ด้วย

ในรอบ ครึ่ง ศตวรรษ ที่ผ่านมา จึงปรากฏ มี องค์กรจัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ (Computer Specialist Certification) เกิดขึ้น จำนวน หลายสิบแห่ง เช่น: IPA ประเทศญี่ปุ่น/ CDL สภายุโรป 22ประเทศ/ และ compTIA ประเทศสหรัฐอเมริกา/ เป็นต้น จนปรากฏ เป็นที่เชื่อถือ และตระหนัก ถึง ความสำคัญ ของ หนังสือรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว กระจายไปทั่วโลก


ตัวอย่างเช่น: compTIA สหรัฐอเมริกา ที่ ได้รับการจัดตั้ง มานาน สี่สิบปีแล้วนั้น ปัจจุบัน มี สาขา จัดอบรม และจัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ ตั้ง อยู่ ใน เกือบ ทุกประเทศ ทั่วโลก โดย มี หลักสูตร และ ข้อสอบ วิชาเกี่ยวข้องต่างๆ ใน สาขาคอมพิวเตอร์ รวม ยี่สิบ วิชา

และ CDL จาก สภายุโรป ที่ ได้รับการจัดตั้ง ในการจัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก นับ ร้อยประเทศ มานาน หลายสิบปี นั้น พบว่า ผู้สอบผ่าน การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ จาก CDL นั้น จะมีความสามารถ การใช้งาน คอมพิวเตอร์ ใน คุณภาพงานคอมพิวเตอร์/ ประสิทธิภาพ การทำงาน คอมพิวเตอร์/ และสามารถ ทำการใช้งานด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ Key Board ไดแก่ พีซี/ โน้ตบุ๊/ค/ รวมถึง iPAD/ และ Smart Phone/ ได้ รวดเร็ว กว่า ผู้สอบไม่ผ่าน ถึง ห้าเท่าตัว โดย CDL เอง ก็ มี หลักสูตร และ ข้อสอบ วิชาเกี่ยวข้องต่างๆ ใน สาขาคอมพิวเตอร์ รวม ยี่สิบ วิชาเช่นกัน

และด้วยเหตุที่ว่า ใน ประเทศไทย ปัจจุบัน มีผู้ สำเร็จปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งประเทศ ได้ ปีละ เพียง ห้าพันคน สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. จึงคาดว่า มีความจำเป็น จะต้อง จัดสอบ รับรอง ความเป็น นักคอมพิวเตอร์ จาก compTIA ใน ห้าปี ข้างหน้านี้ รวม ไม่น้อยกว่า ห้าพันคน หรือประมาณ สองเปอร์เซ็นต์ ของ ความต้องการนักคอมพิวเตอร์ จาก โครงการ  EEC เพียง แห่งเดียว

และถึงแม้ว่า คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. จะได้ ทำความตกลงเป็นพันธมิตร กันกับ compTIA สหรัฐอเมริกา มานาน ถึง สิบปี ตลอดจนถึงว่า สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. มีโอกาส ได้ จัดสอบ และให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ไทย นี้ นับ สิบวิชา รวมผู้สอบผ่าน ได้ใบรับรอง จาก compTIA สหรัฐอเมริกา หลายร้อยคน แล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. นำโดย ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธาน คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. วาระ ปี พศ. 2563 ถึง 2565 ก็ได้ มีโอกาส พบปะ ยืนยัน และต่ออายุความเป็นพันธมิตร กับ คุณ ชาร์ลส ซิงห์ compTIA Country Manager ประจำประเทศไทย ที่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีต่อกัน กับ วสท. ในกิจกรรม จัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ไทย นี้ นาน ติดต่อ กันมา สิบปีได้แล้ว

โดยในขณะเดียวกัน สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ก็มีโอกาส ได้ จัดสอบ และให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ไทย นี้ นับ สิบวิชา รวมผู้สอบผ่าน ได้ใบรับรอง จาก CDL ยุโรป นับร้อยคน เช่นเดียวกัน ซึ่ง วสท. ได้จัดตั้ง ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ขนาด 40Key Board ที่ ได้รับการบริจาค จาก ABB ประเทศไทย (ABB เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง จากยุโรป ที่มี วงเงินรายได้ ในธุรกิจ นี้ อยู่ในอันดับ Top Ten ของ โลก) เพื่อใช้ ในการจัดฝึกอบรม และจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย จาก ห้องสอบขึ้นทะเบียน กับ CDL ยุโรป ตรงไปที่ ศูนย์ควบคุมการสอบ ที่ ประเทศอังกฤษ ในลักษณะ Real Time Exam. จาก ที่ ชั้นสี่ สำนักงานใหญ่ วสท. แห่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พศ. 2560 เป็นต้นมา สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ได้พยายามจัดตั้ง ห้องสอบคอมพิวเตอร์ PearsonVUE ขึ้นที่ ชั้นหก สำนักงานใหญ่ วสท. เพื่อใช้ ในการจัดฝึกอบรม และจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย compTIA สหรัฐอเมริกา จาก ห้องสอบขึ้นทะเบียน กับ PearsonVUE สหรัฐอเมริกา ตรงไปที่ ศูนย์ควบคุมการสอบ compTIA ที่ Chicago สหรัฐอเมริกา ในลักษณะ Real Time Exam. จาก ที่ ชั้นหก สำนักงานใหญ่ วสท. แห่งนี้ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง ขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. คาดว่า จะแล้วเสร็จได้ ประมาณ ปี พศ. 2565 สำหรับ การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย compTIA ที่ผ่านมา สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ได้ ใช้บริการ จาก ห้องสอบขึ้นทะเบียน กับ PearsonVUE ที่ มี ในประเทศไทย จำนวน ยี่สิบสาขา

แต่ก็ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ คุณ ชาร์ลส ซิงห์ ได้รับการพิจารณา มอบหมายภาระหน้าที่ เพิ่มจากเดิม มาเป็น East Asia Regional Office โดยมี ศูนย์ปฏิบัติการ อยู่ ที่ สำนักงาน compTIA กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดูแล กิจกรรม จัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ จาก compTIA สหรัฐอเมริกา ในภาคพื้น เอเชียตะวันออก รวม ประมาณ 20ประเทศ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. นำโดย ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธาน คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. วาระ ปี พศ. 2563 ถึง 2565 ได้ มีโอกาส พบปะ ยืนยัน และต่ออายุความเป็นพันธมิตร กับ คุณ ชาร์ลส ซิงห์ compTIA Country Manager ประจำประเทศไทย ที่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีต่อกัน กับ วสท. ในกิจกรรม จัดสอบ ให้การรับรอง ความเป็นนักคอมพิวเตอร์ไทย นี้ นาน ติดต่อ กันมา สิบปี ในภาพ จากซ้าย: คุณ ชาร์ลส ซิงห์ และ ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร แลกเปลี่ยน การลงนาม ในต้นฉบับ ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อถือไว้ ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ


ผู้เข้าร่วมลงนาม เป็นพยาน ในข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ในภาพ จากซ้าย: คุณพัฒรินพร เตชะวรวุฒิ/ ชาร์ลส ซิงห์/ ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร/ คุณพิศาล จอโภชาอุดม/ และ ดร. ชวลิต ทิสยากร

 

Free business joomla templates