ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร”

 ข่าว “เงินคืนค่าอบรม สภาวิศวกร”

ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2561

 

คณะกรรมการสวัสดิการ สภาวิศวกร แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกสภาวิศวกร ที่ไม่ขาดดารเป็นสมาชิก/ ที่ได้เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา ของ สภาวิศวกร/ และที่ได้ชำระเงิน ให้แก่ สภาวิศวกร ไปแล้วนั้น จะสามารถนำ ใบเสร็จรับเงิน สภาวิศวกร ของตน กลับไปขอรับเงินคืน จาก สภาวิศวกร ได้ปีละ หนึ่งพันบาทถ้วน กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จรับเงิน สภาวิศวกร ที่ ใช้ชื่อนิติบุคคล จะขอรับเงินคืน ของ ผู้เข้ารับการอบรม จาก สภาวิศวกร ได้ปีละ ไม่เกิน ห้าคน รวม ห้าพันบาทต่อปี โดย ผู้เข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเป็น วิศวกร ทั้งนี้ สภาวิศวกร จะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ยื่นขอ ต่อ สภาวิศวกร