HomeEIT Anouncementผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

 

 

“ผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

14 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

สภาวิศวกร เมื่อเดือน มกราคม 2561 ได้มีหนังสือ ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอสำรวจข้อมูลการปฏิบัติวิชาชีพ และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ของ  กระทรวงคมนาคม เป็น สองประเด็น คือ:

 

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม และการพัฒนาบุคลากรประจำ ในโครงการต่างๆ ของ กระทรวงคมนาคม

ร่างขอบเขตงาน(ToR- Terms of Reference) ของ โครงการต่างๆ ที่ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการ โดยกำหนด คุณสมบัติ ของ บุคคล และ นิติบุคคล ทั้งไทย และต่างด้าว ที่รับประกอบงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก กระทรวงคมนาคม ว่า บุคคล และ นิติบุคคล เหล่านั้น จะต้องเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาก สภาวิศวกร และ กระทรวงคมนาคม ได้มีการกำหนดให้มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานจริง หรือไม่?? อย่างไร??

                                                                     Download รายละเอียดทั้งหมด

 

Free business joomla templates