HomeEIT Anouncement

ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร

ที่  วสท.161016_ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร5_ขึ้นเว็ป

 

ข่าวการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร

ในส่วนของการควบคุมงานไฟฟ้าสื่อสาร

 

ในรอบปีที่ผ่านไปนี้ สภาวิศวกร อยู่ระหว่างการปรับแก้ กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารเป็นอย่างมาก โดยผลการปรับแก้กฎกระทรวง_สภาวิศวกร ดังกล่าวนี้ (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2560) จะมีความสัมพันธ์กับงานวิศวกรรมสื่อสาร ทั้งในพื้นที่งาน ของ ดิจิตัลทีวี โรงไฟฟ้า โรงปูน โรงกระดาษ โรงเยื่อ โรงเซียรามิคส์ เครื่องบิน ยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วย โดยจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร เข้าไปควบคุมพื้นที่งานสื่อสารเหล่านี้ (ตามกฎหมายฉบับใหม่) กล่าวคือ:

 

สภาวิศวกร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่มการบังคับควบคุมงานโดยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร จากเดิม ที่ดูแลเฉพาะ งาน Voice Analog ของ สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ รวมชุมสายโทรศัพท์ต่างๆ ซึ่งเป็น CoAxialCable ให้ครอบคลุมถึง งาน Digital Data ของ สถานีคมนาคมไร้สาย (Wireless Communication) และเครือข่ายสื่อสาร (NetWorking) ซึ่งใช้อุปกรณ์ FibreOptics หรือที่เกี่ยวเนื่อง ในการทำหน้าที่เปลี่ยนแปลง รับ ส่ง แยก และ/ หรือรวมสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ได้แก่: physical connections, cabling, wiring, hubs, repeaters, switches, และ adaptors, เป็นต้น)

 

โดยประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ จะบังคับว่า งานสื่อสารคอมพิวเตอร์ จะต้องได้รับการควบคุมงาน จาก วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม ในประเภทงานต่างๆ ดังนี้:

 

- งานให้คำปรึกษา

- งานจัดวางแผนโครงการ

- งานออกแบบ และกำหนด ขนาดอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (งาน Sizing) ให้เป็นไปตามกำหนดในราชกิจจาฯ ของ กสทช.

- งานควบคุมการติดตั้งเครื่องสื่อสารคอมพิวเตอร์ รวมถึงงานซ่อมบำรุง และ/ หรือการรื้อถอนงานเกี่ยวข้อง

- งานตรวจรับ ของ Acceptance Committee

- งานเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์

 

ผลประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ที่กำหนดมาให้ทันใช้รองรับการเปิดเสรีการค้า ASEAN ในปี 2559 เป็นต้นไปนั้น จะทำให้ “โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ของ หน่วยงานราชการ รวมถึงเอกชนต่างๆ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันกับ ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ด้วยการใช้งานวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ขึ้นทะเบียนสภาวิศวกร ตั้งแต่การตั้งเรื่องกับสำนักงบประมาณ จากหน่วยงานราชการ, การจัดทำข้อกำหนด ToR, การจัดจ้างจัดหา, การตรวจรับงานโครงการ, ตลอดจนถึงการเดินเครื่องใช้งาน และการซ่อมบำรุงต่อเนื่อง

 

กล่าวคือ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนด้วย ควรจะต้องพิจารณาดำเนินการใช้งานวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ให้เป็นที่สอดคล้องกันกับ ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ในส่วนข้อกำหนดของโครงการ NetWorking ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลักของโครงการ ให้เป็น วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ขึ้นทะเบียนสภาวิศวกร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนอุปกรณ์ Lower Level ของ OSI Model) ในระหว่างการดำเนินงานโครงการ NetWorking (ซึ่งอาจเกิดการรบกวน ต่อระบบงานสื่อสารอื่นๆ จนมีผลกระทบถึงชีวิต หรือทรัพย์สิน ของ ประชาชน) ให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม

 

ทึ้งนี้ สภาวิศวกร อยู่ระหว่างการจัดประชาพิจารณ์ในเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อการนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญในเดือนกันยายน 2559 โดยมีคุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว

 

ต่อมา ได้ปรากฏ การยั่วยุใน อินเทอร์เน็ต ผ่าน Social Media จำนวนมาก จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อส่วนรวม อ้างถึงคำชี้แจงงานไฟฟ้าสื่อสาร ที่ปรากฏในสถานีเว็ป ของ สภาวิศวกร วันที่ 3 พฤษภาคม 2016 ว่า จะครอบคลุมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระดับ Physical Layer และจะส่งผลให้นักคอมพิวเตอร์ไทย ไม่สามารถ ทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เพราะไม่มีความรู้ด้าน Physical Layer ของ ISO (กำหนด โดย IEEE เมื่อ 30ปีมาแล้ว เพื่อการใช้งานสื่อสารของ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มีประสบการงานคอมพิวเตอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ) ที่เป็น Back Bone ของ อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องอยู่ในกำกับดูแล จาก วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ขึ้นทะเบียนสภาวิศวกร อันจะส่งผลกระทบให้นักคอมพิวเตอร์ไทย ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ตัวเองต้องการได้ จึงขอให้ สภาวิศวกร ช่วยพิจารณากรณีดังกล่าวด้วย

 

จึ่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ปรากฏสำเนาคำชี้แจง จาก สภาวิศวกร จำนวน หนึ่งหน้า ว่า: ปรากฏมีผู้ไม่ประสงค์ดี พยายามประโคมข่าวยุยงให้เกิดความปั่นป่วน และเข้าใจผิด ขึ้นในหมู่วิศวกรไทย โดยอาศัย Social NetWork ที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม Social NetWork โดยตรง (ดังตัวอย่าง อาชญากร ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ใน Social NetWork เช่น: มีการติดตั้ง Rogue Machines เข้าในอินเทอร์เน็ต เพื่อการโยกย้ายเงินจากบัญชีออมสิน เป็นต้น) สภาวิศวกร จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจง ว่าการปรับแก้กฎกระทรวง ด้านไฟฟ้าสื่อสาร ของ สภาวิศวกร ในขณะนี้ เป็นการปรับแก้กฎกระทรวงมหาดไทย ด้านวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ให้มีบทบาทหน้าที่ เข้าไปควบคุมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้านงานสื่อสารดิจิตัล เท่านั้น มิได้มีการกำหนดให้วิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องมาอยู่ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารตามที่ปรากฏข่าวลือ ใน Social Media แต่อย่างใด กล่าวคือ: ในปัจจุบัน ประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการทำงานของวิศวกรคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ใครใคร่ทำ ทำ!!!

 

ทั้งนี้ สภาวิศวกร ได้จัดประชุม กับผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 แล้ว ว่า ผลปรับแก้กฎกระทรวงมหาดไทย ด้านวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ของ สภาวิศวกร ในปลายปี 2559 นี้นั้น จะส่งผลให้ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่ เข้าไปควบคุมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้านงานสื่อสารดิจิตัล ในทุกพื้นที่งาน รวมถึงงานคอมพิวเตอร์สื่อสารด้วย ซึ่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารโดยส่วนใหญ่ ก็มีประสบการงานคอมพิวเตอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว และโดยปรกติในระดับสากลนั้น นักคอมพิวเตอร์ ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติภารกิจงานคอมพิวเตอร์สื่อสารโดยตรงแล้ว จะต้องศึกษาวิชาพื้นฐาน ด้านไฟฟ้าสื่อสารอีเล็คทรอนิคส์, Solid State, Ampere’s Law, ElectroMagnetic Field, Shannon’s Theory, เพื่อรับปริญญาไฟฟ้าสื่อสาร เป็นการเพิ่มเติม จึงจะสามารถควบคุมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของ ประชาชน ในด้านงานสื่อสารดิจิตัล ได้ตามกฎหมาย สภาวิศวกร

 

Free business joomla templates