HomeEIT Anouncement

งานเลี้ยง 72ปี วสท.

ที่  งานเลี้ยง72ปีวสท.                                                                                                                                         20 ธันวาคม 2558

 

ภาพข่าวงานเลี้ยง 72ปี วสท.

รวบรวมข้อมูลโดยคุณทองติก เถกิงวิทย์ เมื่อปี 2556

 

 

วสท.- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดั้รบการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ในการให้บริการสมาชิก ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ และบริการสังคมทางด้านวิศวกรรม มาเป็นเวลายาวนาน จนได้รับการยอมจากสังคมในความเป็นองค์กรกลางทางด้านวิศวกรรม ของประเทศไทย ในปัจจุบันแล้วนั้น คณะกรรมการอำนวยการ วสท. จึงได้กำหนดจัดงานฉลองครบ 6รอบของการก่อตั้งสมาคม หรือครบรอบ 72ปี ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Convention โรงแรม Central World

 

 

พ.ศ. 2471- 2486 ประวัติการก่อกำเนิด วสท.:

พ.ศ. 2471 จัดตั้งสมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม โดยกลุ่มนายช่างรถไฟ ที่เคยเรียนในต่างประเทศ

พ.ศ. 2477 จัดตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มวิศวกรที่เคยเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (ซึ่งในสมัยนั้น มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย เพียงแห่งเดียว คือ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พ.ศ. 2486 ก่อกำเนิดสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยควบรวม สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยามและสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยกเลิกกิจการสมาคม ทั้งสองสมาคม ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อ และแม่ที่ให้กำเนิด วสท. นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 

คณะผู้ก่อตั้ง วสท.:

 

1. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนเวชยันต์รังสฤษดิ์

2. พระยาปรกิตกลศาสตร์ (นายประกิต ร.กาญจวนิชย์)

3. พระยาศัลยวิธานนิเทศ (พลตรี ศัลยวิธานนิเทศ อ. รักตะประจิต)

4. นาวาเอกพระจักรานุกรกิจ (นาวาเอก วงส์จักรานุกรกิจ สุจริตกุล ร.น.)

5. ม.จ.รัชดาภิเสก โสนกุล

6. พระพิจารณ์กลจักร์ (นาวาโท สวัสดิ์ พิจารน์กลจักร์ ร.น.)

7. พระเจริญวิศวกรรม (นายจเริน เชนะกุล)

8. หลวงรถรัฐวิจารณ์ (นายพุท รักตะประจิต

9. หลวงวิเทศยนตรกิจ (นายวิเทส บุนยคุปต์)

10. หลวงสุขวัฒนสุนทร (นายเล็ก สุขะวัธนะ)

11. ม.ร.ว. ระพีพันธ์ เกษมศรี

12. ม.ร.ว. สลับ ลดาวัลย์

13. หลวงบุรกรรมโกวิท (พันตรี ล้อม บุรกัมโกวิท)

14. พระประกอบยันตรกิจ (นายโยน ใยประยูร)

15. พันตรี ควง อภัยวงศ์

16. พลอากาศตรี มหิดล หงสกุล

17. พลอากาศตรี โอบศิริ วิเศษสมิต

18. นายก้าน รัตนสาขา

19. นายประยงค์ กาญจนวิโรจน์

20. นายสวัสดิ์ อินทรัมพรรย์

21. นายอุทัย วุฒิกุล

22. นายฉัตร พุกกะมาน

23. นายทองดี มาริษสวรรค์

24. นายเลื่อน บิณฑสันต์

25. นายธง จำปีรัตน์

26. ม.ร.ว. ปรานเนาวศรี นวรัตน์

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

นายกสมาคม นายช่างแห่งกรุงสยามท่านแรก

พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ (แอบ รักตะประจิต)

นายกสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านแรก

นายควง อภัยวงศ์ (ไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาฯ)

หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง วสท. (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย 4สมัย)

 

พระเจริญวิศวกรรม

หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง วสท. อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับแขกผู้ให้เกียรติมาร่วมงาน เมื่อวันเลี้ยงฉลอง 72ปี วสท. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. Convention Hall โรงแรม “Central World” จากซ้าย:

แถวยืน: ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ภาคีอุตสาหการคอมพิวเตอร์ วสท., คุณยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., คุณแสงดาว การะภักดี เจ้าหน้าที่ วสท. ประจำสาขาคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ สามัญคอมพิวเตอร์ วสท., คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรง ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., และน.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ภาคีคอมพิวเตอร์ วสท.

แถวนั่ง: คุณเกตุแก้ว กัลยาณมิตร, คุณสุนาน ทิสยากร สมทบคอมพิวเตอร์ วสท., คุณสุวาลัย เครือไพบูลย์กุล, คุณกันยา ทิสยากร สมทบคอมพิวเตอร์ วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และสามัญคอมพิวเตอร์ วสท., และคุณวลาลักษ์ ปราณีตพลกรัง

Free business joomla templates