HomeEIT Anouncementผลสำรวจข้อมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ กระทรวงคมนาคม

รายงานผลสัมมนา “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing” สู่ประตู AEC

รายงานผลประชุมสัมมนาคอมพิวเตอร์ หัวข้อ

“การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย=ครั้งที่สอง=

เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ วสท.

 

 

1. ที่มาที่ไป: คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.- วิศวกรรมสถานประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. ซอยวัดเทพลีลา เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ในปลายปีนี้ โดยนายศิริโชติ สิงห์ษา ประธานคณะกรรมการร่วม วสท.- compTIA ซึ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม จาก ผู้ประกอบการเอกชน และจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับ Enterprise รวม 45คน เป็นวุฒิสมาชิก วสท. 3คน และเป็นสามัญสมาชิก วสท. 3คน โดย วสท. ได้จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรร่วม ระหว่าง วสท.- compTIA เป็นภาษาไทย นายพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และมอบ Certificate ภาษาอังกฤษ จาก Mr. Dennis KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific สหรัฐอเมริกา ให้แก่ผู้ผ่านการสอบวิชา NetWorking และวิชา Data Security ของ compTIA เมื่อเดือน สิงหาคม และกันยายน 2558 ซึ่ง วสท. ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2558 จาก ซีป้า กระทรวงไอซีที ในสองวิชาดังกล่าว

เริ่มการประชุมสัมมนา เวลา 09:00น. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ วสท.

09:00น. คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิวิศวกรไฟฟ้า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ความว่า ……..สำหรับ Key Words ของหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้คือ =การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย และเพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (AEC)= และ “ในอนาคตอันใกล้นี้” จะมีความสำคัญอย่างไร คุณสิริโชติ สิงห์ษา จะเป็นผู้มาบรรยายบอกแก่พวกเรา อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผมเคยมีโอกาสทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ระดับรายได้เป็นหมื่นล้านนั้น เวลาที่องค์กร ขนาดใหญ่จะพิจารณารับคนเข้าทำงานนั้น จะมีการพิจารณาใน ๒ประเด็นด้วยกัน คือ เรื่องความดี และความสามารถ โดยองค์กรจะพิจารณาจากเครื่องมือหลายชนิด เช่น การสัมภาษณ์, Aptitude Test, Attitude Test, Application Form, Reference, Academic Result อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความสามารถนั้น หากผู้สมัครมีประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันนานาชาติ เช่น CompTIA, ICDL เป็นต้น ก็จะช่วยให้ผู้สมัครนั้น มีแต้มต่อมากขึ้น

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การจัดสอบให้แก่นักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสมาชิก ของ วสท. และประชาชนทั่วไป จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในวันนี้ โดย วสท. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เริ่มจากคุณสิริโชติ สิงห์ษา ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์วสท. และประธานคณะกรรมการร่วมวสท.- CompTIA และ Local Division Manager on Discrete Automatic & Motion Division ประจำบริษัท ABB Limited Thailand, Mr. Dennis Kwok CompTIA Vice President of Asia Pacific, คุณยอดชาย สิงห์สถิตสุข ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์วสท. และ CompTIA’s Thailand Country Manager, ดร.ชวลิต ทิสยากร วุฒิวิศวกรไฟฟ้า และวุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์วสท., และสุดท้ายดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ซึ่งทั้ง ๕ท่านนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ตัวจริง ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิก และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้รับความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ จากการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก........”

วันที่ 25 กันยายน 2558 คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิวิศวกรไฟฟ้า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา

09:30น. คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาคีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานคณะกรรมการร่วม วสท.- compTIA และ Local Division Manager on Discrete Automation& Motion Division ประจำ ABB Limited ประเทศไทย กล่าวถึง “ความสำคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีสู่อาเซียน” ความว่า “ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมงานตามตำแหน่งงานรับผิดชอบในบริษัทของตน โดยต้องใช้เวลาฝึกปรือเรียนรู้ในงานที่จะต้องทำเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนพนักงานมีศักยภาพเพียงพอในงานขององค์กร โดยส่วนใหญ่ จะมีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้กับพนักงานขององค์กรอย่างเต็มที่ ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความคล่องตัว และการดำรงอยู่ของบริษัท ดังนั้น การที่จะสามรถรับรู้ได้ในความสามารถเฉพาะทางของพนักงานในองค์กร จึงได้กลายมาเป็นสิ่งสำคํญในการจัดพนักงานเข้าทำงานตามที่องค์กรมุ่งหวัง และ certificate ได้กลายมาเป็นตัวสำคํญ ที่จะบ่งชี้ถึงความสามารถพื้นฐาน และความสามารถเฉพาะทาง ของ พนักงานแต่ละคน ที่องค์กรจะสามารถมองเห็นได้ โดยพิจารณาจาก Certificate ของแต่ละสถาบันที่ให้การรับรองในแต่ละบุคคล........."

คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาคีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และประธานคณะกรรมการร่วม วสท.- compTIA และ Local Division Manager on Discrete Automation& Motion Division ประจำ ABB Limited ประเทศไทย กล่าวถึง “ความสำคัญในการจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของ ประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประตูการค้าเสรีสู่อาเซียน”

Mr. Dennis KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific บรรยายหัวข้อ “New Era in IT Education- Global Skill Set IT Vendor Neutral Certifications for Building Global Digital Workforce”

คุณยอดชาย สิงห์สถิตสุข ภาคีวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. และ CompTIA’s Thailand Country Manager กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Steps for Increasing Data Protection”

ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิวิศวกรไฟฟ้า และ วุฒิวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. บรรยายในหัวข้อ “ผลจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ไทย โดย วสท. ในรอบสองปีที่ผ่านมา”

ณเมทินี เทพมณี อดีตปลัดกระทรวงไอซีที ให้ความสนใจเข้าประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ภาพผู้สอบผ่าน CompTIA A+ Certificate เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ได้ใบรับรอง จาก Mr. Dennis KWOK CompTIA Vice President of Asia Pacific บนเวทีประชุมสัมมนา ทื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

                                                                       อ่านรายงานฉบับเต็ม

 

Free business joomla templates