HomeEIT Anouncement

“ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย”

 

ข่าว วสท. “ขอให้แก้ไขปัญหาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย”

ข่าววันที่ 19 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, ได้จัดรายการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยกับวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก ที่ปรึกษา” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน สิบแห่ง ได้แก่: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ, นายกสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, นายกสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานเอกชน จำนวน 20แห่ง ได้แก่: SEAtech Co., Ltd., IWB- SiamTec Co., Ltd., บจก. ว. และสหาย, รวมถึงนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, และนายกสภาสถาปนิก, เป็นต้น

 

ผลเสวนาสรุปว่า “กระทรวงการคลัง ควรกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ต่อ กระทรวงการคลัง เป็น Lead ในการเข้าประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และ/ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เป็นการถูกต้อง ตามกรรมวิธีที่มีกำหนดไว้ใน ระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาไทย ของ กระทรวงการคลัง และการที่ หน่วยงานราชการ มีหนังสือเชิญชวน ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย เข้ารับงานที่ปรึกษา จาก ทางราชการ โดยตรง และโดยไม่ยอมจัดประกวดราคา บริษัทที่ปรึกษาไทยนั้น ถือเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจ และผิดศีลธรรม ดังคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อกว่า 2500ปีมาแล้ว ที่กล่าวไว้ว่า การทำผิดศีลธรรมนั้น เปรียบเสมือนหนึ่ง เป็นการสร้างตาข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาขวางกั้นความถูกต้องเอาไว้

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นที่ทราบกันดีอีกด้วยว่า ในระยะ ห้าปีหลังนี้ หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่ ได้ทำสัญญาจ้างงานที่ปรึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ โดย บริษัทที่ปรึกษาไทยเอง ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะเข้าประกวดแข่งขันงานที่ปรึกษาแต่อย่างใด

ที่ประชุม วสท. จึงมีข้อเรียกร้องเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา จากรายละเอียดข้อเท็จจริงของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร และสถาปนิกที่ปรึกษาไทย และต่อประเทศไทยในระยะยาว ตลอดจนถึงต่อบริษัทที่ปรึกษาไทยโดยรวม เพื่อแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กล่าวข้างต้น อันได้แก่:

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม

1. ขอให้กระทรวงมหาไทย พิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2510 และระเบียบปฏิบัติของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขัดกับมาตรา45 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ที่ให้หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการสามารถจัดจ้างงานวิศวกร และสถาปนิกที่ปรึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐด้วยวิธีพิเศษได้ โดยไม่ต้องมีการประกวดราคาแข่งขันกัน

2. ขอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณากำกับดูแล และพิจารณากำหนดมาตรการ ให้ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 โดยเคร่งครัด

3. ขอให้ กระทรวงการคลัง พิจารณากรอบวัตถุประสงค์งานที่ปรึกษาเทคโนโลยีไทย ให้สอดคล้องกันกับการทำงานของที่ปรึกษาไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานการณ์แข่งขันในตลาดที่ปรึกษาไทย และเพื่อเป็นการสร้างเสริมภารกิจการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แท้จริงให้กับประเทศไทย ที่นับวันมีแต่จะทรุดโทรมลงตลอดเวลา เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยมัวแต่ออกไปแย่งงานเอกชนทำ

เอกสารอ่านประกอบเรื่อง:

(1) รายงานผลการเสวนาเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยกับวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก ที่ปรึกษา” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน สามแผ่น

(2) บทความเรื่อง สถานภาพปัญหาตลาดงานที่ปรึกษาแนะนำ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม" ของ ประเทศไทย” จำนวน ห้าหน้า

 

 

 

 

 

Free business joomla templates