HomeEIT Anouncementวิศวกรดีเด่นบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ วิศวกรดีเด่น51

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. จัดงานนิทรรศการ “Digital Economy กับ วสท.”

ภาพข่าวสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ลงนามบันทีช่วยจำ (MoU- Memorandum of Understanding) มอบหมาย คุณปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ “JB Advertising Co., Ltd.” Promoter จัดงานนิทรรศการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่สอง ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะใช้ชื่อ Theme ประจำปี 2559 ว่า “Digital Economy กับ วสท.”

ตามที่คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ได้มีมติมอบหมาย คุณปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ “JB Advertising Co., Ltd.” เป็น Promoter ให้แก่สาขาคอมพิวเตอร์ วสท. ในการดำเนินการจัดนิทรรศการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะใช้ชื่อ Theme ประจำปี 2559 ว่า “Digital Economy กับ วสท.” โดย วสท. มีวัตถุประสงค์ เบื้องต้น รวมไปถึงการจัดประชุมสัมมนา และการคัดสรรผลงานเท็คโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าแสดงในลักษณะ Poster Session พร้อมทั้งการจัดทำหนังสือ Proceedings โดย Promoter จะเป็นผู้รับผิดการจัดหาเงินทุน รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมต่างๆในงาน และการจัดหาผู้เข้าแสดงสินค้าการประยุกต์ใช้เท็คโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยการออกบูธสแสดงในงาน เป็นต้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คุณปุณย์จรีย์ จึงได้ ลงนาม บันทีช่วยจำ เพื่อการดังกล่าว ที่ วสท. โดยมีคุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และประธานสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. เป็นผู้ลงนาม ในส่วนของสาขาคอมพิวเตอร์ วสท. พร้อมแขกผู้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นพยานในครั้งนี้

ภาพวันที่ 9 เมษายน 2558 จากซ้าย: คุณแสงดาว การะภักดี เจ้าหน้าที่ วสท., คุณยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และประธานสาขาคอมพิวเตอร์ วสท., คุณปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ ผู้จัดการ “JB Advertising Co., Ltd.,” คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย วุฒิไฟฟ้า และกรรมการบริหาร วสท.

และดร. ฃวลิต ทิสยากร  วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และกรรมการบริหาร วสท.

 

ภาพวันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นการประชุมนำเสนอ Action Plan โดยคุณปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ และคุณสมพัฒน์ ศรีเมธารัตน์, จาก “JB Advertising Co., Ltd.” ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตอมพิวเตอร์ วสท. (ภาพกลาง) ส่วนภาพซ้ายมือ: จากซ้าย: ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., คุณพิศาล จอโภชาอุดม วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และประธานสาขาคอมพิวเตอร์ วสท., คุณศิริโชติ สิงห์ษา ภาคีไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., และคุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรง, และภาพขวามือ: จากซ้าย: คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ สามัญคอมพิวเตอร์ วสท., ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร ภาคีอุตสาหการ และภาคีคอมพิวเตอร์ วสท., คุณสุเมธ อักษรกิตติ์ วุฒิไฟฟ้า วสท., คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า และสามัญคอมพิวเตอร์ วสท., คุณวรวุฒิ ศรีสมศักดิ์ สามัญไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., Mr Allan Rasmussen สมทบคอมพิวเตอร์ วสท., คุณยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท., และน.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง สามัญไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วสท.

Free business joomla templates