HomeEIT Anouncementคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “ICT Literacy”

ภาพข่าววันมอบลิขสิทธิ์ bricsCADD ให้แก่ 16มหาวิทยาลัย

คุณพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 กล่าวเปิดงานพิธีรับมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ bricsCADD จาก สหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดในรูปแบบ PDF

Free business joomla templates