HomeEIT Anouncementขอเชิญสมาชิก ว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่

ขอเชิญสมาชิก ว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่

ขอเชิญสมาชิก ว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมใหญ่

วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 15.30-17.30 น. ณ สโมสรกองทัพบก

และพิจารณาขอบังคับใช้ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่


*******************************************************************

จดหมายขอให้นำส่งร่างข้อบังคับฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 Click

ข้อบังคับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับแก้ไขวันที่ 29 เมษายน 2547)

Click
 

ข้อบังคับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ฉบับร่าง 15 มีนาคม 2550)  

Click

Free business joomla templates