HomeEIT Anouncementวสท.สาขาคอมฯ นำเสนอแนวคิด"การแก้ปัญหาผลกระทบอุตสาหกรรมไอซีที จากกรณีน้ำท่วม"ต่อรัฐมนตรี ICT

EIT Voting

EIT Voting Season

วสท. ประกาศเชิญสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วาระปี พศ. 2551- 2553

ถึงฤดูแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. กันอีกแล้ว ดร. การุญ จันทรางศุ นายก วสท. จึงมีประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เชิญชวนวุฒิสมาชิก และสามัญสมาชิก ว.ส.ท. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แทนคณะกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. ชุดปัจจุบัน ที่จะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องเป็นสมาชิก ว.ส.ท. ประเภทวุฒิ หรือสามัญสมาชิก ที่มีสมาชิกภาพครบสมบูรณ์
2. วิธีการสมัคร:

  • @    กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร โดยมีสมาชิก ว.ส.ท. ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ระดับภาคีสมาชิกขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรองในใบสมัครไม่น้อยกว่า 10 คน

 

@    การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยผู้สมัครเป็นประธานสาขาวิชาการ จะต้องเป็นระดับวุฒิสมาชิก ว.ส.ท. ของสาขานั้นๆเท่านั้น

 

 

@    ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องนำส่งใบสมัคร และแนบประวัติโดยละเอียด ด้วยตนเอง หรือผู้แทน เพื่อการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ที่สำนักงานเลขาธิการ วสท. พร้อมรูปถ่ายสีขนาด สองนิ้ว จำนวน สี่ใบ เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร วสท. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 


3. ตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประกอบด้วย:

 

3.1 กรรมการอำนวยการ วสท. ที่มาจากการเลือกตั้ง รวม 16 ตำแหน่ง

 

 

3.2 ประธานสาขาวิชาการ 9 ตำแหน่ง ได้แก่: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ, เหมืองแร่, เคมี, สิ่งแวดล้อม, ยานยนต์, และคอมพิวเตอร์

 

 

3.3 ประธานกรรมการอำนวยการ อื่นๆ ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้แก่:

 

  • ประธานวิศวกรหญิง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นวุฒิวิศวกรหญิง วสท.
  • ประธานยุววิศวกร จะต้องเป็นสามัญวิศวกร วสท. ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประธานวิศวกรอาวุโส จะต้องเป็นวุฒิวิศวกรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
  • ประธานสาขาภาค จำนวน 5 ท่าน   จะต้องเป็นสามัญวิศวกรที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคที่ วสท. มีสาขาภาคตั้งอยู่ (ทั้งนี้ ผู้สมัครประธานสาขาภาค วสท. จะต้องแสดงสำเนาทะเบียนสำมโนครัว ณ จังหวัดที่ศูนย์ภาค วสท. สังกัดอยู่ หรืออย่างน้อยจะต้องปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดที่ศูนย์ภาค วสท. สังกัดอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป)

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ต้องตระหนักว่า: หากกรรมการ วสท. ผู้ใด มิได้ปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของตนเองแล้ว คณะกรรมการอำนวยการ วสท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งนั้นๆแทนโดยทันที

 

 

3.4 กรรมการอำนวยการ วสท. ที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายก วสท. ไม่เกิน 2 ท่าน

 

 

4. หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 30 มิถุนายน 2550

 

 

5. ผู้ที่เป็นวุฒิสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ได้ คือ: นายก, อุปนายกคนที่หนึ่ง, อุปนายกคนที่สอง, อุปนายกคนที่สาม, เลขาธิการ, ประธานวิชาการ ทั้งแปดสาขา, ประธานวิศวกรหญิง, ประธานวิศวกรอาวุโส, และประธานสาขาคอมพิวเตอร์, ซึ่งการเลือกสรรตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ จะเกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้ว ยกเว้นตำแหน่งประธานสาขาวิชาการ, ประธานวิศวกรหญิง, ประธานยุววิศวกร, ประธานวิศวกรอาวุโส, ประธานสาขาภาค จำนวน ห้าท่าน, และประธานสาขาคอมพิวเตอร์

 

 

6. ระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง: ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2550

 

news2.jpg

Free business joomla templates