HomeEIT Anouncementวิศวกรดีเด่นบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ วิศวกรดีเด่น51

IBM ผลักดันหลักสูตร SSME

ibm2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเป็นมาของการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ SSME: ในประเทศไทย: ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งใช้งาน และทดสอบผลโครงการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงการประสานงานโครงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในรอบสิบปีหลังนั้น ได้ประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ สร้างความผิดหวัง ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของ ผู้ให้บริการ (SoftWare Integrators) และผู้ใช้งานประยุกต์คอมพิวเตอร์ (End Users) อันเนื่องมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ไม่สมบูรณ์แบบในส่วนของการให้ความรู้แก่นักคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจองค์กร (Business Processing) และความรู้ด้านความต้องการของผู้บริหารองค์กร (Corporate Management) เป็นต้น บริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับสากลติดต่อกันมานานกว่า 60ปี จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ เอ็มไอที และ สแตนฟอร์ด ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาความต้องการดังกล่าว ที่จำเป็นแก่การใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลักสูตร SSME- Services, Science, Management, & Engineering”

 

   สำหรับในภาคพื้นสิบประเทศอาเซียนนั้น บริษัทไอบีเอ็ม ได้ผลักดันให้แต่ละประเทศเล็งเห็นความสำคัญ ในหลักสูตร SSME ที่จะมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหา ความไม่สมบูรณ์แบบในส่วนของการให้ความรู้แก่นักคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นแก่การพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยรวม ซึ่งปรากฏประเทศไทยได้ให้ความสนใจในกิจกรรมส่วนนี้ มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ โดย ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ และดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ประธานชมรม SSME ประเทศไทย ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยจำนวน 18แห่ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย ในการออกแบบหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท SSME ขึ้นในปี 2550 ตลอดจนได้ทดลองจัดฝึกอบรมในหลักสูตรเร่งรัด SSME ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551

 

   จึ่งในต้นเดือนมิถุนายน 2552 ผู้บริหารไอบีเอ็มประจำภาคพื้นอาเซียนของไอบีเอ็ม ได้ประสานผู้แทนจากประเทศไทย เช่น: NECTEC, SIPA, มหาวิทยาลัยรังสิต, ชมรม SSME ประเทศไทย, และ วสท., เป็นต้น เข้าจัดฟอรั่มนำเสนอผลโครงการ SSME ของประเทศไทย ต่อผู้บริหารระดับสูงใน สี่กระทรวงของประเทศเวียดนาม ได้แก่: กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์, กระทรวงไอซีที, และกระทรวงอุตสาหกรรม, สรุปกำหนดการดังนี้:

 

1 มิถุนายน 2552 ได้พบผู้แทน University of Natural Science (UNS), Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNU HCM City) โดยมี Prof. Dr. Duong Anh Duc เป็นหัวหน้าคณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมความสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างไทย กับ เวียดนามทางด้านการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตร SSME/ ITSC และ ICT Services HRD

 

2 มิถุนายน 2552 ได้พบ Dr. Nguyen Duc Nghia, Vice President VNU HCM City โดย VNU มีความสนใจที่จะร่วมมือกับ Thai SSME โดยคาดว่า จะมีการลงนามร่วมกันระหว่าง Thai- Vietnam SSME Steering committee ซึ่งผู้แทน VNU HCM จะเดินทางมาประเทศไทยประมาณเดือนสิงหาคม 2552 นอกจากนี้ ผู้บริหารไอบีเอ็มประจำภาคพื้นอาเซียนของไอบีเอ็ม ยังได้ประสานให้ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าพบผู้แทน SSME/ ITSC Steering Committee of HCM City คือ Mr. Nguyen Anh Tuan

 

3 มิถุนายน 2552 ได้เยี่ยมชม IT Industrial Zone (Quang Trung Software City HCM City Vietnam) ซึ่งคาดว่า Mr. Philippe จาก IBM GDC- Global Development Centre จะเดินทางเข้าประเทศไทยในปลายเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อช่วยระดมสมองเชิงขยายผลในประเด็นการพัฒนา IT Industrial Zone ของประเทศไทย ตลอดจนถึงการนำเสนอความร่วมมือกับ Quang Trung Software City HCM City Vietnam ด้าน IT Services Resourcing จากประเทศไทย

 

4 มิถุนายน 2552 ได้พบผู้แทน VNU Hanoi คือ Prof. Dr. Nguyen Huu Duc and Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Binh ซึ่ง ผู้แทน ของ VNU HCM- Vietnam University at Ho Chi Minh City มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2552 อันอาจนำไปสู่การขยายผลดำเนินการอย่างเป็นทางการกับ VNU Hanoi-Vietnam University at Hanoi ได้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในด้าน SSME/ ITSC และ ICT HRD and ICT Workforce Deployment ในช่วงไตรมาส 3 นี้

 

5 มิถุนายน 2552 ได้พบผู้แทน ICT Department of Ministry of Education คือ Dr. Quach Tuan Ngoc, Director General และรับทราบผลการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ในลักษณะ Closed Loop ของประเทศเวียดนาม โดยใช้สายโทรศัพท์พื้นฐานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ต ในขณะที่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ของประเทศไทย ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำในลักษณะ Closed Loop อย่างประเทศเวียดนามได้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องนำผู้เกี่ยวข้องของประเทศไทย ไปดูงานจริงที่ประเทศเวียดนาม

 

  นอกจากนี้ ผู้บริหารไอบีเอ็มประจำภาคพื้นอาเซียนของไอบีเอ็ม ยังได้ประสานให้ผู้แทนจากหน่วยงานประเทศไทย เข้าพบผู้แทน NISCI (National Institute of Software and Digital Contents Industry Promotion, Ministry of Information and Communications Vietnam) คือ Dr. Hoang Le Minh, Director General และ คณะผู้บริการขององค์กร เรื่อง Fast Track Training program and IT service workforce exchange program. ซึ่งเวียดนามเห็นว่า โครงการเรียนการสอนในหลักสูตรเร่งรัด SSME (SSME/ ITSC Fast Track Program) น่าจะเกิดประโยชน์ต่อตลาดงานคอมพิวเตอร์ของประเทศเวียดนามได้ในทันที

 

2. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ SSME: จากผลสำเร็จในการนำเสนอผลพัฒนาระบบหลักสูตรนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ SSME ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆในประเทศเวียดนามดังกล่าวแล้ว วันที่ 18 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จึงได้เรียนเชิญ ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยบรรยายเนื้อหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ SSME ของประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรเร่งรัด SSME ให้แก่สมาชิกวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ วสท. ในโอกาสต่อไป ตลอดจนเป็นการทำ Refresh และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักคอมพิวเตอร์ไทยในสนามโดยทันที ได้แก่: Government sector  end- users และ Existing IT Workforce

 

 

 

picture1.jpg<!

 

 

 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. แสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ที่ให้ความกรุณาบรรยายเนื้อหาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ SSME ที่อาคาร วสท. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ในภาพจากซ้าย: ผศ. ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, นายปราการ กาญจนวตี วุฒิไฟฟ้าสื่อสาร, ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, ดร.วิวรรธน์ กาญจนนันทิวัฒน์ สามัญไฟฟ้าควบคุมระบบ, คุณสมประสงค์ ใจสำราญ, คุณกุมโชค ใบแย้ม วุฒิไฟฟ้า (ประธาน), และดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้าคอมพิวเตอร์

 

 

 

3. รายชื่อเนื้อหาวิชาในหลักสูตร SSME ของประเทศไทย: ออกแบบขึ้น ในปี 2550 โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจำนวน 18แห่ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย

 

 

 

รายชื่อเนื้อหาวิชาในหลักสูตร SSME ปริญญาตรี สี่ปี ของประเทศไทย:

 

              Knowledge Management

 

                                Introduction to IS- Information System

 

              Management IS- Information System

 

                                Computer ProgrammingI& II

 

                                Introduction to IT- Information Technology Service Sciences

 

              Web Services& dotNET Programming

 

                                Computer Systems& NetWork Security

 

                                Open Source OS- Operating System

 

                                Business IS- Information Systems Management

 

                                DataBase Management Systems

 

                                Introduction to Electronics Business

 

                                Computer NetWorks

 

                                Service Oriented Architecture

 

                                NetWork Security& Storage Services

 

                                Information Security Strategies& Risk Management

 

                                Web Programming& Applications

 

                                Emerging Technologies in IT- Information Technology

 

                                Wireless& Mobile Communications

 

                                Incidents& Problem Management

 

                                IT Services Level Management

 

                                Advanced NetWorking

 

                                Electronics Business Solutions& Evaluations

 

                                IT Services Project Management

 

                                Co– operative Education

 

 

 

รายชื่อเนื้อหาวิชาในหลักสูตร SSME ปริญญาโท สองปี ของประเทศไทย:

 

 

 

              ICT Strategies

 

                                ICT PM- Project Management

 

                                ICT Economics

 

              Knowledge Management

 

                                Managing Change for ICT Project

 

              ICT Governance

 

                                ICT Risk Management

 

                                Effective E- Procurement Management

 

                                Special Topics in IT Services Foundations

 

 

 

save

Free business joomla templates