HomeEIT Anouncementคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็คทรอนิคส์แห่งชาติ อนุมัติแผนพัฒนางาน etransactions

สภาวิศวกร จัดทำโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย

eestd1.jpg

 

สภาวิศวกร จัดทำโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย
แล้วเสร็จวันที่ 31 ตุลาคม 2551

 


dr-sukum.jpg

 

 

 

 

 

ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
วุฒิไฟฟ้า วสท.

ตามที่ คณะทำงานมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ สภาวิศวกร นำโดย ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ได้มีมติมอบหมาย ดร. ชวลิต ทิสยากร และคณะ ในปี 2551 ให้ดำเนินการจัดทำ “ผังมาตรฐานปฏิบัติ สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ด้วยการศึกษา, ออกแบบสำรวจ, และจัดทำ =ร่าง=“ผังมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,” พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อสภาวิศวกร พิจารณานำออกพัฒนารายละเอียดในแต่ละมาตรฐานปฏิบัติในขั้นตอน สำหรับการประกาศใช้งานควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับประเทศต่อไปนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม และจัดทำรายชื่อคู่มือ และ/ หรือรายชื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งชาติ สำหรับสภาวิศวกร ในครั้งนี้ ได้รับการจัดทำขึ้นในลักษณะที่เป็น Code of Practice on Electrical Engineering เป็นภาษาไทย และมีความเหมาะสมจำเพาะกับการใช้งานในลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนถึงเหมาะสมกันกับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย ขึ้นเป็นมาตรฐานประเทศไทย โดยขอบเขตการดำเนินงานในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จาก กลุ่มอาเชียน, อเมริกาเหนือ, และยุโรป เท่านั้น โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จาก สมาคมวิชาชีพ และจากสถาบันมาตรฐานปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่: ISO, ANSI, IEEE, ITU, และ IEC, เป็นต้น รวมถึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่วิศวกรไฟฟ้าไทยปฏิบัตวิชาชีพกันอยู่ใน ประเทศไทย ทั้งในปัจจุบัน และที่จะมีปฏิบัติในอนาคตอันใกล้ ได้แก่: ไฟฟ้ากำลัง, อีเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, ตรวจวัด และควบคุมระบบ, รวมถึงด้านการแพทย์, เป็นต้น

สำหรับคณะทำงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิจารณาจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย ในครั้งนี้ ปรากฏมีสมาชิกวิศวกรคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าร่วมดำเนินการหลายท่าน เช่น: นายชวลิต ทิสยากร วุฒิคอมพิวเตอร์, คุณปราการ กาญจนวดี วุฒิไฟฟ้าสื่อสาร, คุณสุเมธ อักษรกิตต์ วุฒิไฟฟ้าสื่อสาร, และคุณวิภาพร บูรณสันติกูล สามัญไฟฟ้า, เป็นต้น


2. ผลดำเนินงานในโครงการ: ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการจัดทำผังมตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย รวม 23 ท่าน ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษา, ออกแบบสำรวจ, และจัดทำ =ร่าง=“ผังมาตรฐานการปฏิบัติ สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร,” พร้อมทั้งได้ออกแบบ และรวบรวมชื่อมาตรฐาน จัดกลุ่มมาตรฐานเร่งด่วน และไม่เร่งด่วน ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าว ได้พิจารณาใส่เพียงชื่อมาตรฐาน โดยไม่ใส่รหัสตัวหนังสือ หรือตัวเลข สำหรับผังระหัสแสดงโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย นั้น เลขลำดับที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการพิจารณาให้ใช้เลขหกหลัก คือ xxxx-xx (จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ใน Option II เพียง ห้าหลัก) ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในผังหน้าถัดไป
 
group-pic.jpg

       ดร. ชวลิต ทิสยากร      คุณปราการ กาญจนวดี    คุณสุเมธ อักษรกิตต์    คุณวิภาพร บูรณสันติกูล
  วุฒิคอมพิวเตอร์                 วุฒิสื่อสาร                   วุฒิสื่อสาร                  สามัญไฟฟ้า

 3. ผลทำพิจารณ์ วันที่ 4 กันยายน 2551: ภายหลังการจัดทำผังโครงสร้าง และระหัสมาตรฐานไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ตลอดจนได้จัดทำรายชื่อมาตรฐาน ที่ควรจัดให้มีขึ้นสำหรับการใช้งานในประเทศไทย แล้ว ทีมงานจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ได้จัดประชุมพิจารณ์ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 เพื่อการระดมสมองรวบรวมความเห็นต่อผลจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทยในครั้งนี้ โดยได้เชิญวุฒิวิศวกรไฟฟ้า ของ สภาวิศวกร จากทั่วประเทศไทย ซึ่งปรากฏมีผู้เข้าร่วมสัมมนา การจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย รวม 59ท่าน ส่วนใหญ่เป็น วุฒิวิศวกร ขึ้นทะเบียน สภาวิศวกร

ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร กล่าวเรียนประธานเปิดสัมมนา ความว่า “………..สภาวิศวกรได้ดำเนินการจัดสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย และขอข้อคิดเห็นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาคราชการ และองค์การต่างๆ ให้การจัดทำการศึกษาสถานภาพมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 70คน..........จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการสัมมนา……”

จากนั้น ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ กล่าวเปิดงานสัมมนาการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า สรุปดังนี้ “........ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนา กับ สภาวิศวกร ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ก่อนอื่น ผมต้องขอเรียนว่า ผมมีความสนิทสนม กับ วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ แต่ค่อนข้างจะห่างเหินกับ สภาวิศวกร อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่า สภาวิศวกร จัดเป็นหน่วยงานที่สำคัญ และได้รับการก่อตั้งมานานหลายสิบปีแล้ว และคงได้ประสบปัญหาอุปสรรค ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วบ้าง แต่ก็เพื่อให้ สภาวิศวกร มีความมั่นคง ผมจึงเห็นว่า สภาวิศวกร ควรเป็นหน่วยกลางทางวิศวกรรม เป็นที่เชื่อถือรับรองของฝ่ายราชการ เอกชน และประชาชน………

ตาม มติที่ประชุมทีมงานจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย
วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม และ 12 มิถุนายน 2551
 
ลักษณะการกำหนดรหัสตัวหนังสือ และตัวเลข
ในโครงสร้างผังมาตรฐานไฟฟ้า ของ ประเทศไทย
แจกแจงตามมาตรฐานที่ทำเสร็จก่อนหลัง (Running Number)


std-code.jpg


หมายเลขลำดับมาตรฐาน ของ สาขาไฟฟ้า สี่หลัก มาตรฐานชุดใดเสร็จ จะประกาศใช้ ก็ให้เลขหมายเรียงกันไป    ลำดับภาค (Part) สองหลัก ที่อาจจะมีสำหรับมาตรฐานบางชุด (ในทางปฏิบัติแล้ว Code of Practice ควรจัดทำให้สมบูรณ์ในหัวข้อ หรืองานนั้นๆ นำไปใช้เป็นคู่มือในการทำงานในสนามได้ โอกาสที่จะตัดตอนเป็น หลายบท หลายภาค จึงน่าจะมีมาก) (ส่วนการที่จะมีการแก้ไขทั้งหมด หรือบางภาค ซึ่งคงจะพ้นปีที่ออกใช้งานไปแล้ว เท่าที่เห็นใน IEC ก็จะประกาศยกเลิกทั้งหมด หรือบางภาค แล้วออกใหม่โดยใช้หมายเลขเดิมแต่เปลี่ยน ปี ในกรณีที่มีการแก้ไข เฉพาะภาคหนึ่ง ก็จะประกาศยกเลิกภาคนั้น แล้วขึ้นหมายเลขภาคใหม่ ปีใหม่ อาจมีการแก้ไขชื่อของภาคที่เปลี่ยนด้วย เพื่อป้องกันความสับสน) 2551 คือปีพุทธศักราช สี่หลัก ของปีที่ออกใช้งาน ทำให้มีความจำเป็นต้องใส่ ปี พ.ศ.

หมายเหตุ:
รหัสประเภทหนังสือ: ยังไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องใช้เลขระหัส หากระบุเป็นชื่อประเภทหนังสือไว้ที่ด้านหน้า สภว xx-xx-xxxxx-xxxx เช่น: “หนังสือมาตรฐาน สภว xx-xxxxx-xxxx” ก็น่าจะเพียงพอ เพราะว่าหากใช้รหัส จะทำให้เกิดความสับสนที่จะต้องไปจำรหัสแต่ละตัว ว่าหมายถึงอะไร!!
สาขาวิศวกรรม ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีจำนวนสาขามากนัก ดังนั้น สภาวิศวกร จึงอาจพิจารณาระบุเป็นชื่อย่อของสาขานั้นๆเลย เพื่อช่วยลดความสับสนที่จะต้องจำตัวเลขระหัสจำนวนมาก
ตัวย่อคำว่า “สภาวิศวกร” หรือ “สภว” ในระหัสมาตรฐานนั้น ควรมีเพียง 2 ตัวอักษร ก็น่าจะเพียงพอ


โดยรวมแล้ว ผมอยากให้วิศวกรไทยใช้เหตุผลทางช่างที่ถูกต้อง ผมจึงให้ความสนใจมาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผลจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทยในวันนี้ ก็ด้วยอยากให้พวกวิศวกรเรา ลืมคำว่าเป็นวิศวกรจากการไฟฟ้า หรือเป็นวิศวกรจากกรมช่าง แต่มาช่วยกันคิดในเรื่องของทางช่างโดยตรง โดยถือเรื่องวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมของเราเป็นหลัก พร้อมจรรยาบรรณช่าง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ฟัง.....

ผมเชื่อว่า ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้นั้น แต่ละท่านก็ได้ผ่านประสบการณ์งานมามากแล้ว และได้รับมอบหมายจาก สภาวิศวกร ให้มาช่วยกันจัดทำมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าเช่นนี้ ก็น่าจะต้องเป็นมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นกลาง และไม่เกี่ยวกับการค้าการขาย เพราะงานจัดทำมาตรฐานถือเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพในวิชาชีพ และใช้ความรู้มากด้วย

ผมจึงรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในการศึกษาสถานภาพมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ Code of Practice ของ วิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนถึงเรื่องการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทยในวันนี้ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยงบประมาณของ สภาวิศวกร ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานสำหรับรองรับงานวิศวกรรมให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะ, เพื่อความปลอดภัยต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, และเพื่อเกิดการยอมรับในมาตรฐาน, จึงนับเป็นโอกาสดี ที่ท่านจะได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย ของ สภาวิศวกร ให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์

ในวันนี้ ผมมีความประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมในเรื่องมาตรฐานวิศวกรรมของประเทศไทยเรา ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องจรรยาบรรณ โดยจะขอพูดไปถึงเรื่องการแพทย์ว่าเกี่ยวกับชีวิตคน ซึ่งมาตรฐานทางวิศวกรรมก็มีเกี่ยวข้องกับชีวิตคนด้วยเช่นกัน คือหากว่าวิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรโยธาไม่มีความรู้ หรือไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ก็จะเป็นอันตรายต่อส่วนรวมได้ เช่นกรณีสะพานพัง หรือตึกพัง.......แต่เรามักจะไม่ค่อยเอาเรื่องมาตรฐานมาพูดกัน เพราะมันอยู่ในเนื้อในหัวใจของวิศวกรไทยอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องมาตรฐานทางช่าง ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมาตรฐานทางช่างเป็นเรื่องใหญ่มาก สมมติแทร็คเตอร์ ที่ใช้โมเตอร์ขนาด 5แรงม้า แต่เรากลับลดขนาดลงเหลือเพียง 4.5แรงม้า ก็จะไม่มีใครู้ ดังนั้น.......ถ้าวิศวกรไทยจะคอร์รัปชั่น ก็ทำได้แล้ว แต่วิศวกรไทยกลับไม่ได้ทำ………….

สำหรับ เรื่องมาตรฐานไฟฟ้า ของ สภาวิศวกร ในวันนี้ ผมขอเรียนว่า ถ้าทำได้เป็นหลักเป็นฐานก็จะดีมาก  เพราะสมัยก่อนไม่มีใครทำมาตรฐานกัน คือเซ็นสัญญากันได้เลย แต่สมัยนี้ จะต้องเขียนเพิ่มเติมว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะทำให้มีงานจัดทำมาตรฐานที่ต้องช่วยกันทำมากขึ้นก็ตามที แต่ก็เพื่อช่วยประชาชนไม่ให้ถูกผู้รับเหมาโกง โดยมี สภาวิศวกร เป็นตัวหลักประกันให้ ซึ่งแต่กอ่นนี้ ก็มี วสท. เป็นคนกำหนดมาตรฐานไว้ให้บ้างแล้ว โดยไม่มีกำลังคนมากมาย ทั้งยังมิได้มีเงินมากมายอีกด้วย ทำให้มีคนที่โกงหลงอยู่กับเราได้เรื่อยๆ เพราะไม่มีใครดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นเอง เปรียบเสมือนหนึ่ง ยาไม่มี อย. สำหรับงานวิศวกรรมของเรา จึงน่าจะต้องมีอะไรสักอย่าง เช่นมีตรามาตรฐาน เป็นต้น …….

สำหรับในเรื่องเนื้องานมาตรฐานที่จะจัดทำนั้น ควรเลือกส่วนที่ง่ายก่อน อย่าไปเน้นเรื่องยากก่อน เพราะเดี๋ยวจะทำไม่ได้ โดยการเน้นงานที่เป็นไปได้ก่อน ก็จะช่วยให้งานมาตรฐานของเรานั้นเกิดขึ้นได้ สำหรับในเบื้องต้นนี้ ผมก็ต้องขอชมเชยว่า ดีแล้วครับ ที่จะมีการเริ่มต้นจัดทำมาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากันอย่างจริงจัง สมัยก่อนคนไม่รู้หนังสือเลย ไฟไหม้บ้านก็ไม่รู้ แต่สมัยนี้ เรารู้จักวิธีที่จะควบคุมการใช้ไฟบ้านกันแล้ว นี่แหละครับ สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความยาก ยากกว่าวิชาการ แล้วเราคนไทยจะได้อยู่อย่างคนมีเกียรติ นี่ก็เป็นปัญหาทั่วๆไปที่ผมพอจะนึกได้ในขณะนี้ ครับ สำหรับวันนี้ ก็ได้เวลาพอสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนาฯ และขอให้การสัมนาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสัมมนาฯ ได้ด้วยแนวคิด และวิญญาณของวิศวกรที่อยู่ในตัว และเกียรติยศที่อยู่ในตัว”

ทั้งนี้ ดร. ชวลิต ได้นำเสนอ Power Point จำนวน 18ภาพ แสดงที่มาที่ไปของโครงการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทย พร้อมรายชื่อผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทย รวม 25 ท่าน ให้เข้าร่วมประชุมระดมสมองในการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้าประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นปี 2551 สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมพิจารณ์ในวันนี้ ก็เพื่อการระดมสมองเพิ่มเติมในวงกว้าง และรับฟังข้อคิดเห็นโดยรวม ต่อผลดำเนินงานจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย ตามที่ได้กล่าวถึง รายละเอียดผลจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย ประกอบด้วย:

1. ผังระหัสมาตรฐานไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวถึง รวม 151 มาตรฐาน
2. =ร่าง=ทะเบียนรายชื่อมาตรฐานไฟฟ้า จำนวนประมาณ 116มาตรฐาน เร่งด่วน  และ 34มาตรฐานไม่เร่งด่วน ที่ สภาวิศวกร ควรพิจารณาดำเนินการจัดทำ และให้การรับรองเป็นมาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการจัดแบ่งกลุ่มประเภทออกเป็น สี่ระดับ คือ:
- รายชื่อมาตรฐานที่มีใช้อยู่เดิม/ พิจารณา Accredit ให้การรับรอง และ/ หรือบังคับใช้
- รายชื่อมาตรฐาน หรือคู่มือที่มีใช้อยู่เดิม/ จัดงบปรับปรุงให้ทันสมัย/ พิจารณา Accredit ให้การรับรอง และ/ หรือบังคับใช้
- รายชื่อมาตรฐานที่มีผู้เสนอจัดทำ/ พิจารณาข้อเสนอ Proposal/ จัดงบประมาณสนับสนุน/ พิจารณา Accredit ให้การรับรอง และ/ หรือบังคับใช้
- รายชื่อมาตรฐานที่ควรจัดทำ/ จัดงบประมาณทำ TOR/ จัดงบประมาณจ้างทำมาตรฐาน/ พิจารณา Accredit รับรองเป็นกฎหมาย
3. ประเด็นผลักดันงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานไฟฟ้า ที่ สภาวิศวกร ควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นจริง ตามที่ได้กล่าวถึง


4. บทสรุป คณะทำงานจัดทำ =ร่าง=“ผังมาตรฐานการปฏิบัติ สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร ได้นำส่งหนังสือรายงาน ต่อ คณะทำงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ สภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยได้นำเสนอผลศึกษาสำรวจผลการรวบรวม และจัดทำรายชื่อคู่มือ และ/ หรือรายชื่อมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งชาติ สำหรับสภาวิศวกร ในลักษณะที่เป็น Code of Practice on Electrical Engineering เป็นภาษาไทย และมีความเหมาะสมจำเพาะกับการใช้งานในลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนถึงเหมาะสมกันกับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย ขึ้นเป็นมาตรฐานประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมทีมงานจัดทำระหัสโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าสภาวิศวกร" วันที่ 15 พฤษภาคม และ 12 มิถุนายน 2551 เห็นสมควรพิจารณาใช้ผังรหัสมาตรฐานไฟฟ้า แตกต่างจากผังรหัสมาตรฐานวิศวกรรม ที่ คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สภาวิศวกร กำลังอยู่ระหว่างการกำหนด Format มาตรฐาน ในขณะนั้น และได้ดำเนินการขอความเห็น "คณะกรรมการมาตรฐานสภาวิศวกร" พิจารณาปรับ "โครงสร้างระหัสมาตรฐานกลาง ของ สภาวิศวกร" ตามที่ประชุมทีมงานจัดทำระหัสโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าสภาวิศวกร" โดยได้นำเสนอ สภาวิศวกร พิจารณาในหลายๆประเด็น ดังนี้:

รหัสประเภทหนังสือ: ยังไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องใช้เลขระหัส หากระบุเป็นชื่อประเภทหนังสือไว้ที่ด้านหน้า สภว xx-xx-xxxxxx-xxxx เช่น: “หนังสือมาตรฐาน สว ฟฟ xxxxxx-xxxx” ก็น่าจะเพียงพอ เพราะว่าหากใช้รหัส จะทำให้เกิดความสับสนที่จะต้องไปจำรหัสแต่ละตัว ว่าหมายถึงอะไร!!
สาขาวิศวกรรม ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีจำนวนสาขามากนัก ดังนั้น สภาวิศวกร จึงอาจพิจารณาระบุเป็นชื่อย่อของสาขานั้นๆเลย เพื่อช่วยลดความสับสนที่จะต้องจำตัวเลขระหัสจำนวนมาก
ตัวย่อคำว่า “สภาวิศวกร” หรือ “สว” ในระหัสมาตรฐานนั้น ควรมีเพียง 2 ตัวอักษร ก็น่าจะเพียงพอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมทีมงานจัดทำระหัสโครงสร้างมาตรฐานไฟฟ้าสภาวิศวกร ได้เห็นความสำคัญของมาตรฐานวิศวกรรม ที่มีคุณประโยชน์ และมีความจำเป็นยิ่งยวด ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ จึงได้ขอให้ ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ประธานคณะทำงานสาขามาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร ช่วยผลักดันให้ สภาวิศวกร พิจารณาเพิ่ม “ฝ่ายปฏิบัติการจัดทำ มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย” ให้เป็นกิจลักษณะมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต

อนึ่ง เนื่องจากในช่วงปี 2551 ปรากฏมีหน่วยงานต่างๆหลายแห่ง เช่น: สภาวิศวกร, สมอ., วสท., และคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็คทรอนิคส์, เป็นต้น, ต่างก็ทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ครอบคลุมถึงงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ จนดูประหนึ่งว่าเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน และสิ้นเปลืองงบประมาณ ที่ประชุม จึงได้ขอให้ ดร. สุขุมวิทย์ ช่วยผลักดัน ให้ สภาวิศวกร ดำเนินการติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบเป็นที่ชัดเจน จากหน่วยงานเหล่านี้ ถึงกรอบภาระรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานของตนเอง ว่ามีขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างไร?? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งสภานโยบายมาตรฐานวิศวกรรมแห่งชาติ ที่อยู่ในระหว่างการนำเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ก็เพื่อมิให้เกิดการเสียประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยรวมขึ้นในอนาคต


ภาพบันทึกเหตุการณ์วันทำพิจารณ์ 4 กันยายน 2551
นางสาวพัชรินทร์ จักรหนู จัดทำคำบรรยายภาพ 2 ตุลาคม 2551

meeting-pic.jpg

 

ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ วุฒิไฟฟ้า สภาวิศวกร กล่าวเปิดสัมมนาการศึกษาสถานภาพมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practice) เรื่อง โครงการจัดทำผังมาตรฐานไฟฟ้า ประเทศไทย

save

Free business joomla templates